KAWAYAN A CHRISTMAS TREES

KAWAYAN A CHRISTMAS TREES. Maysa a pakaidumaan dagiti Christmass tree a nakadispley iti parke ti Cabugao, Ilocos Sur ta naaramidda amin iti kawayan. Nalataken a pagpasiaran dagiti lumugar ti parke nangruna iti rabii nga agsisinnalip dagitoy iti pintas gapu kadagiti dekorasionda a silaw. (TNM)