Kawayan, naitandudo iti parambak ti Abra

BANGUED, Abra – Kinuna ni Gobernador Eustaquio Bersamin nga agbalinton a tinawen ti pannakarambak ti Kawayan Festival iti probinsia kalpasan ti naballigi a pannakarambakna idi Marso 6-9 ditoy.

Naangay ti streetdancing competition, pasalip iti sports , magic ken circus malaksid laeng kadagiti parada bayat ti nasao a parambak a nakaitanduduan ti kawayan, maysa kadagiti naipangruna a produkto ti probinsia.

Iti trade fair, naiparang dagiti produkto a naaramid manipud iti kawayan kas iti furniture, abaniko, katre, cellphone holder ken dadduma pay nga alikamen.

Impalgak ti gobernador a panggepda ti mangipatakder iti paktoria nga agpartuat kadagiti alikamen manipud iti kawayan.#