KAYANGAN LAKE, CORON ISLAND, PALAWAN

KAYANGAN LAKE, CORON ISLAND, PALAWAN. Nupay ad-adda a nalatak ti Boracay a pagpallailangan dagiti turista, saan a paudi ti Coron iti kinapintas ken kinadaeg a naitalimeng kadagiti nadumaduma nga isla ditoy kas iti Kayangan Lake nga ingget talna ken litnaw ti umasul a dan-aw a magustuan unay dagiti turista a paglalangoyan, skuba diving ken snorkeling. Naala ti retrato iti view deck ti Kayangan sakbay ti bumaba a natukadtukad nga agdan nga agturong iti sabali pay a dan-aw. (Jasper A. Espejo)