Ket nagasawa da kuton ken nuang (Maikadua a paset)

“Ania pay la ti sapulem aya, ket manganka  met iti um-umam ta sika la  ngarud ti para dulin kadagiti taraon ti kolonia? Nataltalged  ti kasasa-admo ta salsaluadandaka dagiti nagadu a soldado ti reyna,” kuna ti ina ti kuton.

“Sapulek met ti kaikariak…!” ipapilit latta ni kuton.

“Awan iti daytoy a lubong ti dinto maatianan nga  ubbog; awan iti daytoy a lubong ti agnanayon a kinalangto ti aglawlaw, adda kadagiti daku-lapmo,” kuna ti ama a kuton ngem saan a mabatok ti anak a kuton ti metapora.

“Apay a sapulem ti nam-ay idinto ta adda met agur-uray?” insilpo ti ina a kuton iti anakna, ngem saan a dimngeg daytoy. Ipapilitna  latta ti kayatna a mapasamak.

Ket simmina iti  kolonia tapno sapulenna ti kunana  a kaikarianna.

Ngem iti makalawasna pay laeng iti ruar ti kolonia nautobnan ti rigat ti agmaymaysa. Lalo a nakarikna iti ay-ay iti bagina idi awanen ti taraonna.

“Inka idiay katurodan. Adu ti taraon sadiay. Laglagipennakto no addakan sadiay!” kuna ti datdatlag a timek.

Nasdaaw ni kuton. Madama idi a tangtangadenna dagiti bituen iti dayta a sardam. Adda iti maysa bulong ti narukbos a kupiyyes.

“Adda sadiay ti sapsapulem a nam-ay ken kinawaya. Laglagipennakto no addakan sadiay…”

Agsipud ta mabuteng ni kuton iti timek, nagdardarasen a pimmanaw. Kinamangna ti katurodan iti daya.

NARABER dagiti nagduduma a ruot iti katurodan. Nalamiis ti aglawlaw.

Makapabang-ar dagiti ub-bog ken burayok iti aglawlawna. Saan a mauma ni nuang nga aguper iti kaykayatna kadagiti waig. Nakarikna iti wayawaya. Saanen nga agguyod iti arado wenno palpal wenno suyod wenno pangga. Awanen ti amona. Nawaya a kas kadagiti billit ken dadduma a paya tumatayab ken ayup iti dayta a katurodan.

Ngem saan a nakarikna iti naan-anay a kinaragsak.

Iti dayta  met laeng a lugar, nalabon ti taraon ni kuton. Nawaya nga agaramid iti kayatna. Addaan iti wayawaya. Awan ti mangsipsiput kenkuana a soldado. Awan ti reyna  nga inna pagrukbaban. Ngem saan met a nakarikna iti naan-anay a ragsak.

Agingga a nagsarak da  nuang ken kuton.

“Apay nga addaka ditoy, kuton?”

“Pimmanawak idiay koloniami. Kasimronko ti trabaho nga inaldaw. Ti masipsiputan a kanayon ken ti agtamed a kanayon iti reyna. Sika ngay?

“Pinanawak ti amok.”

“Agpadata ngarud iti kasasaad. Naglayaska?”

“Wen. Naragsakak ditoy. Nakarkaro man itan  ta addakan a kasasaok ken kadkaduak.”

“Kastaak met, nuang. Naragsakak met ditoy katurodan. Lalo itan ta addaka a kadkaduak,” imbales met ni kuton.

“Saantanto nga agsina iti kaanoman….”

“Wen, saantanto nga agsina…”

“No ditanto met la agsina, datan a dua ti agasawa,” kuna ni nuang.

“Wen, kasta ngarud. Ket ikarik kadaytoy a puon ti dakkel ken nalayog a sagat a siksika laeng ti innakto ipateg, awanen ti sabali pay,” kuna ni kuton.

        (Adda tuloyna)