Ket nagasawa da kuton ken nuang (Maudi a paset)

“KASTAAK MET. Ikarik kadaytoy dakkel ken nalayog a puon a siksika laeng ti innak ayaten iti agnanayon, awanen sabali pay.”

Naragsak dagiti dua. Awan sabali nga aramidda no di agragsak ken agragsak. Kargaen ni nuang ni kuton no agpasiarda.

No mabannog ni nuang, kurikoran ni kuton ti lapayag daytoy ken kantaanna tapno daras a makaturog ken makainana. Awan sabali nga inaramidda iti las-ud iti panagbiagda no di laeng  agragsak ken agragsak ken agragsak.

Nagngilangil ti datdatlag a timek nga agpalpaliiw kadakuada. Ngamin nanglipat dagiti dua. Saandan a malagip dayta  datdatlag a timek a nangipatuldo kadakuada no sadino ti  pakasarakan iti ining-ingpenda a kinaragsak ken kinawaya.

No adda ragsak, adda met  liday. Kalpasan a nagmalmalem a nagpasiar da kuton ken nuang, naguper ni nuang iti waig. Imminum iti adu a nalamiis a danum. Pagammuan, nasdo. Naungkel.

Nagliday ni kuton. Nakana ti lidayna. Dimteng ti panawen ti nepnep.

Naibus ti makan iti aglawlaw. Kapilitan a nagsubli ni kuton iti kolonia. Nagbalin manen a tagabo ti reyna.

Nagngilangil ti datdatlag a timek iti napasamak kada nuang ken kuton.

NO DADDUMA,  agkiddawtayo. Ta adda aya saan nga agkiddaw kadatayo iti nam-ay ken kinaragsak iti Namarsua? Ti kiddawtayo, mapatgan.

Dumteng ti datdatlag a “timek” a mangipaay kadatayo iti pannakapnek.

Maited kadatayo dayta a kidkiddawentayo. Dumteng ti kinaragsak. Kinanam-ay. Kinalabon ti panagbiag. Ngem iti laksid itoy, dumteng no kua ti panaglipat.

Ti pannakalipat iti supapak ti sinagrap a gin-awa ken ragsak ket kangrunaan nga addang iti panangguyod met laeng iti bagi nga agsubli iti sigud a kasasaad. Naidisso ti namnamaen wenno inkari pay nga aramiden. Inkari iti namin-adu a daras kabayatan ti pannakiminnatmat iti bulan ken dagiti bituen wenno kabayatan ti panangbukel kadagiti bambanag iti yan ti napuskol a puraw nga  ulep.

Nalabit a saan laeng a naminsangapulo a daras nga  inawagantayo ti Namarsua iti inna panangibaballaet. Nalabit a saan laeng a ti Namarsua no di pay ti Nainlangitan nga Ina, ti Mannubbot wenno dagiti sasantos ken sasantas.  Ngem kalpasan a dimteng ti panangbakruy iti sangaputik a balitok, nalipatan a  tinangad dagiti maris ken kinadayag ti bullalayaw.

Nalipatan a ti maysa nga ungto ti bullalayaw ket nagdisso iti daga sa nagpangato, santo met laeng nagarko a nagdisso iti daga. Adda iti daga dagiti saka ti bullalayaw. Ngem ti nagbakruy, nalipatanna ti nangalaanna iti sangaputik a balitok.

Kas kada nuang ken kuton, nalipatanda ti datdatlag a timek a nangipatuldo kadakuada iti yan ti “paraiso” ken nagkuna: “Laglagipendakto no addakayon sadiay…”

Saan laeng a kadagiti ayup ti pakapasamakan ti istoria no di pay kadatayo a tattao. A kalpasan a nakariknatayo iti imbag ken nam-ay, malipatantayo ti agyaman iti nangted kadatayo iti kinaimbag.

Malipatantayo a taliawen ti nagtaudantayo.