Ket nagasawa da kuton ken nuang!(Umuna a paset)

NI NUANG

NADAGSEN ti riknana. Aguy-uyaoy ti butegna. Aglablabutab ti katayna kadagiti gigisna. Nakanganga nga agal-al-al ta mariknanan ti kinnit ti init. Diwdiwiganna ti agongna nga inet-etan ti padumna. Dinan mabilang no namin-adun a daras ti panaggaradugod ti tianna. Nagparbangonda ken ti amona. Nangaton ti init. Mawaw payen. Agkakapsut unayen. Arig dinan maguyod ti arado. Matinnagen ti ulona. Imbumbuntogna dagiti askawna ngem nanalpiit ketdi ti tali iti kanigid a bakrangna.

“Whii! Nagduldogkan, aya! Partakam ketdi ket aldawen! Nasken a malpas daytoy bubbubogaenta tapno makamakam ti dam-egna. Ta no saan, lalatenkan!”

Nagsarimadeng. Tinaliawna ti amona. Nagbang-es ta masimron iti amona.

Nariknana manen ti saniit iti kanigid a bakrangna iti namindua a pannakaiyablat ti tali. Nagbang-es. Kasla kayatnan a sangduen ti amona. Anian a nagulpit, yik-ikkis ti mugingna. Awanan puso a tao!

Nakalua iti rigrigatna. Kayatna koma met ti agnam-ay. Ti makaraman ti kinasaliwanwan. Ngem ammona a dinto mapasamak daytoy. Ta ti kas kenkuana a nuang, lalo no kukua daytoy ti managsulsulit a mangruot, ti binuot a garami wenno makaspel a naglipakan ti mais ti sullat ti agrebrebulosion a buksitna.

Iti dayta a sardam, saan nga umapay kenkuana ti turog.

Tangtangadenna dagiti bituen. Agar-arapaap a makasagrap koma met iti nam-ay.

Kellaat a nagkimat uray no namituen ti tangatang ket nauram ti puon ti kaimito a nakairakedanna. Narutarot ti talina.

“Inka idiay katurodan, idta daya. Sadiay nanamem ti nam-ay ken imas ti biag!” kuna ti datdatlag a timek.

Uray no agtigtigerger ni nuang, kunana pay laeng: “Asinoka?”

“Saanen a nasken a maammuam no asinoak ta ammonakton inton addaka sadiay. Sapay koma ta dinak liplipatan no makariknakan iti nam-ay ken imbag ti biag. Laglagipennakto no addakan sadiay…”

Gapu ta nataliaw ni nuang a narutarot ti talina, ammonan a wayawaya ti kaipapanan dayta. No dina pay la aramiden ti pumanaw, tungpal biagnan nga agrigrigat iti amona. Napartaken dagiti pasona a nangkamang iti katurodan iti daya. Taray a taray ti inubrana.

Nakagteng iti paraiso.

NI KUTON

Trabahador iti maysa a nakadadakdakkel a kolonia. Masimsimron met iti panagbiagna. Pabasolenna pay dagiti dadakkelna.

“Awan la ti sabalin aya nga ipatawidyo kaniak no di ti kinatagabo!”

“Isu ti kaikariantayo. Saantayo a mabalin ti sumina iti kolonia. No aramidentayo, amangan no dakdakes pay ti mapasamak kadatayo,” kuna ti inana.

“Saan a mabalin! Nasken a maramanak met ti nam-ay!” impapilit ti anak a kuton.

“Ania koma ti aramidem?” kuna ti mariribukan nga ina.

“Pumanawak…!”

“Adun ti nangaramid kadayta. Ngem nagsublida met laeng iti kolonia.Ngamin, adda kaikarian ti tunggal maysa kadatayo.

(Adda tuloyna)