Ket nakisalip da Sabas ken Teody (Maikadua a paset)

Impalawlawna ti panagkitana kadagiti partisipante idi makabayad. Agdadamoda a talaga, inyisemna.

Apagisu a malpas nga agsao ken agkampania ni Mayor Santiago idi sumangpet ni Manong Teody. “Apagisu met ti sangpetmo, kayong.” Inyellek ni Manong Sabas. Agkumparida ngem kayong ti awagda iti maysa.

Dua ti rason ti panagellek ni Manong Sabas. Umuna, ti isasangpet daytoy a panagmemerienda. Maikadua, kasla agabrod ti langa ti kumaparina. Nakaiyabaday ti panakkelen a travelling bag. “Aglakokan sa met iti losion, sabon kada siampu, kayong. He-he!.”

“Lunga’!” Immisem ni Manong Teody idinto nga inyapirasna ti dakulapna iti marugrugian nga erport iti mugingna. “Librok daytoy nga ilakok. Sika, adda librom, kayong?”

“Lunga’ urayem,” insungbat ni Manong Sabas. Kastada nga agkumpari. Kasta ti angawda.

Kasla nakakita ni Mayor Santiago iti saraan a baboy iti innangaw dagiti dua. Nagsubli iti yan ti rostrum iti sango idi maalana ti riknana.

“Gapu ta simmangpeten ni Vicente Chan, kakabsat, mabalintayon ti agmirienda.” Naiturong amin ti panagkita dagiti delegado ken ni Manong Teody. Nagtitinnaliaw a nagiinnarasaas dagiti estudiante. Nalabit kunkunada: Saan sa met a sanglay ngem Chan met ti apelidona.

Adda dagiti nakaawat iti kayat a sawen ti Vicente Chan (wenno bisin ti tian ti pakaituronganna) isu nga immunadan a nakipila iti pangalaan iti maysa a C2 ken naka-styrofoam a pansit gisado. Kunam lan agsasalipen dagitoy a mangibus iti pansitda idi makasublida iti tugawda.

Napan metten nakipila da Manong Sabas ken Manong Teody. Naidumduma, kinuna ni Manong Sabas. Iti ngamin inat-atendaranda a seminar ken kombension, maidanon kadagiti delegado ti mirienda. Apagisu nga aw-awaten ni Manong Teody ti miriendana idi aguni manen ni Mayor Santiago. “Bisin ti tian wenno boksit ti kayatko a sawen, gagayyem. Daydiay sangsangpet ket awan sabali no di ti nalaing ken premiado a mannurat a taga-Calubuan. Ni Apo Teody Manakep. Intayag ni Manong Teody ti imana a nakaiggem iti C2. Limliman sa ti nangtaliaw kaniana.

Dua pulo a minuto kalpasan ti alas dies, inrugi ni Ma’am Rolanda Seguridad ti naglektiur. Maipanggep iti ortograpia ti trinatarna.

Nagabay da Manong Sabas ken Manong Teody iti nagtugawan. Saandan nagdengngeg. Inruar ni Manong Teody ti librona a Tarigagay ken dadduma pay a daniw.

“Librom dayta, Sir?” dinamag ti kaabay ni Manong Sabas. Immanges iti nauneg ni Manong Sabas ta inyasideg ti balasang ti bagina. “Sagmamano ti maysa?”

“Three hundred fifty, ading. Ngem no kas iti kapintasmo ti gumatang ket tallo gasut lattan.” Inyawat ni Manong Teody ti libro.

“Alla, nagmayaten!” Kasla nakakita iti umis-isem a maladaga ti balasang a manguk-ukag ti libro. “Arapaapko met ti makailibro, mga sir.”

“Kabaelam dayta, ading.” Insungbat ni Manong Sabas a nangpisel iti nalag-an iti takiag ti balasang.

“Agtalnaka, lunga’,” sinikil ni Manong Teody.

“Naglaingka, Sir Teody!” Inyisem nga intaliaw ti balasang. “Sika, Sir Sabas, adda met librom?”

Kasla naltotan iti bukel ti santol ni Manong Sabas. “Am, awan pay, Ading.” Pislenna koma manen ti takiag ti balasang ngem inlisi daytoy. Nagangayanna nga intarapnos a pinangkudkod iti puon ti lapayagna ti imana. “Ngem, dandanin.” Bareng, a, no saan manen malayus diay dua ektaria a raepko, piman, kinunana iti panunotna.

Ginatang ni Alyssa (naamuanda ti naganna idi agpa-autograph daytoy) ti libro ni Manong Teody. Impabulod ti balasang iti gayyemna iti akinsango a linia ti tugaw. Kunam pay, maysa-maysan ti gumatang.

Kabayatan nga ipalpalpaan da Manong Sabas ken Manong Teody ti impaunegda a kilawen a bilis, tinola a kamanokan, ginisar nga ubog ti labig, ken sinigang a yellow fin tuna, iti kubo a dumna iti baybay, adu latta dagiti gumatang iti Tarigagay. Uray dagiti nataengan a delegado, saanda a nagpaudi a gimmatang. Kasta met da Manong Sabas ken Manong Teody idi damoda ti agatendar iti seminar workshop idiay Callao Cave idiay Penablanca, Cagayan.

Salaysay ti naisaang iti ala-una. Ni Ma’am Ronina Aguinaldo ti nanglektiur.

“Ania met daytoy a bisukol, ‘yung. Ilokano Literature kunana ngem Tagalog met ti usaren daytoy resource speaker.” Intanabutob ni Manong Teody.

“Ania a bisukol, lunga’?”

“Ket daytoy SNAIL, a”

“Wen ngarud, piman.”

“Hi, Sir, ‘mustakayon?” nakasamsam-it ti isem ti balasang. Kalalaingan ti pammagina a binagayan ti pangatiddogen a buokna.

Kasla nakakita ni Manong Sabas iti alibut a dua ti ulona. “Kastoy latta nga awan makukuartana, ading.” Nakusel ti isemna idinto nga agwerwerret ti panunotna a manglaglagip no nakakitaannan kadaytoy a balasang.

“Kasla limmukmegkayo, Sir Teody.” Insublat ti balasang nga iniseman ni Manong Teody.

“Iluklukmeg ti kinaadu ti utang, ading, piman.” Lumakayaksa a talagan ta kumapsut payen ti lagipko, kinunana iti unegna.

Kalpasan ti lektiur ni Ma’am Ronina, nagpasango ti mangiturturong a half-half. Adda naimarka nga Steph iti gayadan ti badona iti sango.

“Agkebbakebbakayonsan, mga bes?’ nagkinni a nagpatengnga manipud iti yan ti rostrum a nakaimuntaran ti agpanateng a mikropono ta madlaw ti panagrarekna. “Anyway, maamuanyon iti mabiit ti resulta ti inwayattayo nga umuna a salip iti panagsurat iti daniw.”

“Yesss!” Kinuna dagiti estudiante idinto a nagsisipat dagiti dadduma.

“Nasdaaw ni Manong Sabas no apay kasla adda metten agkikinnamatan nga alingo iti barukongna. “Iyad-adayom, Apo,” kinunana iti panunotna idi malagipna ti nalabsanda a mapanda ipumpon.

Simmublat a nagpasango ni Mayor Santiago. Agyamanak iti aglaplapusanan gapu iti panangipategyo iti literaturatayo nga Ilokano, gagayyem ken kakabsat.” Kasla mangapanya ti panangiyibbetna.

Addayta manen dagiti alingo iti barukong ni Manong Sabas. Nalagipna ti kasangay ti balasangna ken ti papanna koma panangpaasawa iti takong ni Michael a kaanakanna. Kuarta koma daydiayen a nalawag, Solomon!

Nagsao manen ni Steph. “Mga bes, nalalaingkayo amin a nakisalip. Ngem addada lima a kalalaingan! “Impalawlawna ti panagkitana kadagiti partisipante. “Ti nakagun-od iti maikalima a gungguna ket awan sabali no di ti akindaniw iti ‘Kalgaw’!”

Immanges iti nauneg ni Manong Sabas. Nagpasango ti estudiante a lalaki. Gumigis ti isemna a nangawat iti sertipiko ken ti nakasobre a kuarta. Dua a babbalasang ti nagpasango a nangala iti ladawan ti nangabak a kaduana ti isponsor. Imbaga ti nangabak ti pudno a naganna idi damagen ni Steph.

Kasla nakigtot a nakakita iti nakalabus nga al-alia da Manong Sabas ken Manong Teody idi agtimek manen ti mangiturturong.

“Ti nakabanniit iti maikapat a dalag, este, gungguna ket ti daniw a napaluluan iti ‘Lailo’!”

“Yessss!” uray la napatakder ni Manong Sabas a nangitag-ay iti kanawan a gemgemna. Nakiinnapir ken ni Manong Teody. “Addan pag-birthday-an diay inanakmo, ‘yung.”

Ngem, kasla nakutoran a kakok ti idiar ni Manong Sabas idi kumita iti entablado. Aw-awatenen ti maysa nga estudiante a babai ti sertipiko manipud ken Mayor Santiago.

(ADDA TULOYNA)