Ket nakisalip da Sabas ken Teody (Maudi a paset)

“Sir… Mayor…!” Timmakder ni Manong Sabas a kunam lan’ adda iti korte a mangdepdepensa iti nakaidarumanna. Nagbusingar dagiti dua nga abot ti agongna.

“Aguraykayo, beshie, ta kitaek no ania ti naikabil a parbo a nagan ti naisurat iti daniw a nangabak. Innalana ti papel a nakaisuratan ti daniw manipud iti rabaw ti pulpito.

“Ti parbo a nagan a nangabak ket Ar…” inyisem ni Steph.

“Siak, Sir!” Intakder manen ni Manong Sabas. Rolando Pacnis ti inkabilko.”

“I am sorry.” Tinuladna ti linia ti sigud a presidente a babai. “Ti parbo a nagan, Sir, ket Armenio Alakadin.”

Nageellek dagiti delegado. Kasla met nabalo ti idiar ni Manong Sabas idinto a kakaasi ni Manong Teody a mangilemlemmeng ti ellekna.

“Ha!” Arig naggiddan a kinuna dagiti agkumpari a kasda la nakasaruno iti napudaw ken seksi ken atiddog ti buokna, ngem idi tumaliaw ket nakapadpadlaw ti nagtukel iti karabukobna idi imbaga ni Steph ti paulo ti daniw a nangabak iti maikatlo a puesto: Ang Aking Ina.

“Sir. Sir. Sir!” Kasla adda iti grado uno nga ag-recite ni Manong Sabas. “Apay nangabak dayta a daniw ket Tagalog met? Di kad’ Iluko Literature ti kayat a sawen ti IL iti SNAIL?”

“Wen, bes.” Inyalumanay ni Steph idinto a timmaliaw iti yan ni Mayor Santiago.

“Wen, man gayam.” Adda nagkuna. “Apay kasta ngay?”

“Apay ganyan?” impigsa ni Manong Sabas.

Nageellek dagiti estudiante.

“Bueno,” insarapa ni Steph, “referee’s descision is final. Ay, judges, gayam!”

“Adda luwa no awan ti buwa.” Kinuna ni Manong Teody.

“Ti nangabak iti maikadua a puesto…!” imbitin ni Steph.

Nakarkaro itan ti dalagudog dagiti alingo iti barukong ni Manong Sabas. Nagsabat ti panagkitada ken Manong Teody. Immisem daytoy. “Kukuatan, kayong.”

“Siit!” Immisem ni Steph.

Nakagaygayad ti isem ni Manong Teody a timmakder. Daniwko dayta, kunana koma ngem dina intuloy ta nalagipna ti nakapay-an ni Manong Sabas. Inyin-inayadna ti nagtugaw.

Gudua minuton ngem awan pay nagpasango. Tumakder koma manen ni Manong Teody ta siguradon a daniwna dayta ngem isu met nga agsao manen ni Steph. “Talaga met nga ur-urayenyo, mga bes…  Siit ken Sabong…!”

“Yahhhhh!” inyiriag ti maysa nga half-half nga estudiante idinto a napaspas ti panagkinnina a nagpasango.

Nagkinnita manen dagiti agkumpari. Kunam lan’ agpinnabasolda a kasla maysa kadakuada ti nangipabettak iti nabangsit nga angin. Iti panunotda, maymaysa ti kunada: Siakon ti pers, Solomon!

“And now, ladies and gentlemen… the last but not the least…” inapput ni Steph ti ngiwatna ta napanunotna a saan gayam a beauty pageant ti pagpapaayanna. Nagkakatawa ti kaaduan idinto a napilpilit ti isem ni Manong Sabas. “Ti daniw a nakagun-od iti umuna a gungguna ket awan sabali no di ti daniw a napauluan… “Impalawlaw ni Steph ti panagkitana kadagiti timmabuno.

Kasla namagaan ti karabukob dagiti agkumpari idinto a nakalansa ti panagkitada ken ni Steph. Nalagip manen ni Manong Sabas ti kasangay ti balasangna. Ad-adda a namagaan ti karabukobna. Nagtilmotilmon sa inapirasna ti mugingna.

“Ti paulona ket… Anibersario!”

“Naspak, Solomon!” nakuna ni Manong Teody.

“Lugi bagas agraman tuyo!” impigsa met ni Manong Sabas idinto nga insurotna ti panagkitana iti balasang nga agturong iti sango nga ayan dagiti padana a nangabak.

“Aniat naganmo itayen, bes?” dinamag ni Steph.

“Dina, Sir.”

“Dina Lumaki?” Inyisem ni Steph. Pamandeken ngamin ti estudiante.

“Dina Dayao, Sir.” Insugbat met ti balasang.

“Dina…” kinuna ni Manong Sabas iti panunotna a nangtangtangad iti bulong ti labig nga atep ti function hall.

“Daydin sa nangabak iti maikatlo a gungguna iti pasaliptayo idi nangangaytayo iti seminar workshop idiay CSU, ‘yung.” Kinalbit ni Manong Teody ni Manong Sabas. Cagayan State University ti kayatna a sawen.

“Wen, isu!” uray la dimmakkel dagiti mulagat ni Manong Sabas a kunam lan’ adda ansisit a nangiyarasaas kenkuana iti numero a mangabak iti lotto.

“Maaklonko nga inabaknata ni Dina, ‘yung. Ammok a kabaelannan ti agputar iti pangsalip a daniw…” Adda liday iti timek ni Manong Teody. “Ngem daydiay Tagalog a daniw…”

“Agawidta ketdin, ‘yung.” Kinuna ni Manong Sabas idinto a binagkatnan ti travelling bag ti kumparina. “Saanda ngata a maawatan dagidiay daniwta.”

“Excuse me!” kinuna ketdi ni Manong Teody sa timmakder. Iniggamanna ti librona a nakapairabaw iti sangona sa nagturongen iti sango.

“Bakit, Sir?” Immulagat ni Steph idinto nga inyawatna ti mikropono iti nakatanggaya nga ima ni Manong Teody.

“Naimbag a malemtayo amin, gagayyem. Awan ti karbengak nga umay agsao ditoy sango,” impanakpakna a dagus. Naalumanay ketdi ti panagsaona. “Saanak nga agririi iti pannakaabakko. Dillawek laeng no apay nga adda daniw a Tagalog a nangabak idinto a nakalawlawag a Literatura Ilokana ti itagtag-ay ti SNAIL. Nupay kasta, kablaawak ti isponsor daytoy a pasalip. Am, adda met piman kakaisuna a librok, gagayyem. Ngem daytoy maysa a kopia ket isagutko ken balasang Dina Dayao. Maikari la unay kenkuana daytoy a libro. Agyamanak.” Inyawat na ti libro iti balasang.

Kalpasan a nakapagyaman ti estudiante, pinaspasanen ni Manong Teody ti bimmaba a kunam lan’ damona ti aglugan iti escalator nga agpababa.

Umas-asideg pay laeng iti nagtugawanda, inalistuanen ni Manong Sabas ti timmakder. Igpilna ti folder nga intugotna idinto a bitbit ti kanawanna ti travelling bag ni Manong Teody.

Innala ni Manong Teody ti bagna sa tinurongdan ti ruangan ti function hall.

Kunam lan’ nakakitada iti agassawa nga Amerikana ken Aprikano idi apagruarda. Kasano, agtungtungtong da Mayor Santiago ken Ma’am Ronina iti suli ti ruar ti ridaw.

Itarengteng koman dagiti dua ti agpakalsada a kasla dida naripar dagiti dua, ngem isu met nga aguni ni Mayor Santiago. “Apay, agawidkayo metten, kakabsat?” inyisemna. “Agmiriendatayo pay koma!”

“A, e, i…” kinarawa ni Manong Teody ti erportna. “A, Sir, saanen ta kamakamenmi ti makasangpet sakbay ti agsipnget. Kasangay ngamin ‘diay balasangna nga inanakko iti buniag.” Nakusel ti isem ni Manong Teody.

“Ay, kasta!” Kunam lan’ adda nangibaga a baliktad ti bado ni Mayor Santiago.

“Uwen, kasta, Apo Mayor. Adda pay koma padakayak a takong ngem inyun-unak ti immay timmabuno iti daytoy naindaklan a programayo, Sir.” Nakset ti isem ni Manong Sabas.

Naggunay dagiti saka dagiti dua.

“Umaykayonto manen inton umay a tawen, a!” Impakamakam ni Mayor Santiago.

“Wen, Sir, isapsapaminto ti umay.!” Saanen a timmaliaw ni Manong Sabas. Nagellekda a dua ta nagdinnilatda. Ngem, kasla nasukaan ti rupada idi malagipda ti kasangay ni Nicole. ●