Kinadalus ti pagpartian ti Vigan City, naipatalged

VIGAN CITY – Impatalged ti
slaughter master ditoy siudad a nadalus dagiti baboy a maparti iti
pagpartian ditoy.Impasiguro ni Slaughterhouse
master Arnulfo Quitoriano a nadalus dagiti karne nga aggapu iti
slaughter house a mailako iti tiendaan ditoy agsipud ta nainget ti
panangmonitorna kadagiti maiserrek a baboy a maparti iti pagpartian.

Kinuna
ni Quitoriano a kitaen dagiti aggatgatang nga adda naitatak kadagiti
karne ti baboy a mailako iti tiendaan agsipud ta naglasat dagitoy iti
inspeksion ti slaughterhouse nga idauluanna.#