sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Kitaenda koma nga Umuna ti Akemda

Kolum ni Jobert M. Pacnis

(Maudi a paset)

ITI aglawlawtayo, adu dagiti am-ammotayo a dida ar-aramiden dagiti akemda. Kas koma kadaytoy maysa a pasamak dagiti am-ammotayo.

Hunio pay laeng, nagreporten (nupay awan pay ti appointment) iti pagadalan da Ma’am ken Sir ta addan go signal iti Dibision kalpasan a ma-assess dagiti papelda. Iti proposal, nagtipon payen ti papelda ta kasta ngarud ti naibaga ta agkamkamakamen ti opisina ta aglukaten ti klase.

Ket kada maikkan iti panawen ti prinsipal da Mam ken Sir a mapan idiay Dibision, i-follow-up-na dagiti papel dagiti mannursurona. Napanen ken ni kastoy… kunada met. Kayatna a sawen, nagnan ti papel ket immallatiwen iti sumaruno nga agpirma sakbay ti superintendente.

Ngem ti yanna nga adat, idi addan iti lamisaan ni Madam X, naturogen dagiti papel. No i-follow-up ti disbursing officer a kadua da Mam ken Sir dagiti papelda, awan kano ni Madam X. Naka-leave. Kasta man met laengen no ti mismo a prinsipal ti mairana nga agpa-Dibision. No di naka-leave ni Madam X, absent kano. Iti kuarto a yanda, isu ti kangatuan ti papel a di pay nakuti.

Naranaan met laeng ti disbursing officer ni Madam X. Ngem kuna kano ketdin daytoy nga awan naaw-awatna a papel (proposal) da Mam ken Sir. Impasak kenka idi, mam, impetteng ti disbursing officer.

No impasam, adda koma ditoy lamisaanko, a, adda gubgubsang ti timek ni Madam X.

Kapilitan nga inruar ti disbursing officer ti sangkaitugotna a maikadua a kopia a natatakan iti RECEIVED idi ipasana dagiti nasao a papel.

Napanganga laengen ni Madam X. Ngem isu pay laeng ti adda ganasna nga agunget idi agangay. Birokem ngarud dita dagita papel! intudona dagiti nabuntuon a pappapel iti malikudanna a kabinet.

Awan naaramidan ti disbursing officer no di agukag. Ket nakitana dita dagidi papel nga impasana. Di pay napirmaan ni Madam X.

Imparabaw ti disbursing dagiti papel iti lamisaan ni Madam X kas bilin daytoy.

Ninamnama da Mam ken Sir a siguro, mapirmaanen ni Madam X dagiti papelda. Ngem anian ta idi manen i-follow-up ti prinsipalda dagiti papelda, saan pay a nagna dagitoy. Ditan a nakapungtot ti prinsipalda.

Ania laengen ti ub-ubraem ditoy? Namin-anoakon a nagsublisubli ta maasianakon kadagiti teacher-ko nga awan pay appointment ken sueldoda. Tallo bulandan a kasta. Kasano, tunggal umayak, awanka. No di absent… naka-leave!

Kasano a maileppasko ket nagtipon met ti proposal sheet-da, kinuna kano ni Madam X.

Apay koma nga agsina pay laeng ti proposal sheet-da ket dayta ti bilin ni sir (ti superintendente ti kayat a sawen ti prinsipal) idi agarisitkami kadagiti pappapel dagiti aplikante. Nagabay idin ti panawen isu a kasta ti bilinna kadakami. Asinoka koma a di mangsurot iti bilin ti kangatuan?

(Naimbag ta awan ti superintendente idi napasamak dayta ta nagdiretso koma ti principal kenkuana.)

Gapu kadayta, uray pay maidaras a mapirmaan ita ni Madam X dagiti pinaturogna a pappapel da Mam ken Sir, magna pay daytoy iti superintendente sakbay a mapan Civil Service ken DBM para iti pondo.

No anianto nga aldaw a mapirmaan ti direktor ti CS, isu pay laeng ti kasla rugi ti aldaw ti serbision da Mam ken Sir. Septiembre itan. Kayatna a sawen, libren ti serbisio, panagisuro da Mam ken Sir iti agtallo a bulan!

Kaasi pay da Mam ken Sir. Ania laengen ti kuna ti pamiliada ken dagiti nakautanganda ta impunggada metten ti namnamaenda nga awaten koma iti tallo a bulan?

Panagkunam, ka-Sinursuran, mabalin ngata nga ireklamo ni Madam X?

Malagipko met idi siak ti simrek iti sistema. Pinagreportnakon ti Dibision iti katengngaan ti Mayo kalpasan a nakitada dagiti papelko a nai-propose a kas sukat ti mai-transfer a mannursuro. Yanna nga adat, maikatlo a lawasen ti Hunio ti petsa ti appointment-ko idi rummuar. Di kad libre met ti nasurok bassit a makabulan a serbisiok. Ngem pagyamyamanak lattan ta nakastrekakon a regular.

Ita manen, agmakatawenton itoy umay a Nobiembre daydi naipasak a papel para iti pannakanayon ti dependent-ko ngem awan pay laeng ti resultana. Isu koma pay a panilpo ti anges ti sangkabassit a mainayon iti aw-awaten iti binulan. No apay a naibayag manen, kas met laeng siguro iti papel da Mam ken Sir ti napasamak. Ti dakes no mapandaganen “forever” iti lamisaan ti akinlamisaan a yanna itan.

AMINTAYO, addaan iti akem a masapul nga annongen. Agbalin a naannayas ti amin no saantayo nga un-unaen dagiti kapritso ti bagi; ipamaysa ti panagserbi, panangakem iti sinapataan a trabaho. Maysa met ketdi kadagiti pammilin ti agdama a Presidente ti pannakapapardas ti ania man a transaksion iti gobierno.

Manen: sapay la koma ngarud ta change is coming met iti nadakamattayo nga opisina.#