Knights of Rizal, dinaydayawda ti Vigan City

VIGAN CITY – Kinuna ni Bokal Jeremias “Jerry” Singson a dinaydayaw dagiti Knights of Rizal a nakipartisipar iti International Convention daytoy a gunglo a naangay ditoy siudad itay nabiit gapu iti kinapintasna ken kinamanagsangaili dagiti agtuturay iti probinsia ken iti daytoy a siudad.

Kinuna ni Singson, Supreme Commander ti Knights of Rizal, nga agbalin nga ambassador of goodwill dagiti delegado ken kakaduada a kumurang a 700 a mangirakurak iti napintas a padasda bayat ti panaggianda iti Vigan.

Intudo ni Singson ti panagballigi ti nasao a konbension gapu iti dakkel a suporta ti gobierno ti probinsia nga idadauluan ni Gov. Ryan Singson ken iti gobierno ti siudad nga idadauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina ken da Cong. Ronald Singson ken Cong. Eric Singson.

Kinuna pay ni Singson a dinayaw dagiti delegado ti honesty dagiti agindeg ditoy kas paneknekan ti pannakaisubli ti gold plated belt ken kamera a nalipatan ti dua a delegado iti naglugananda a kalesa ken traysikel.

Tuntuntonen ti bokal dagitoy dua tapno maipaayanda iti pammadayaw.#