Tawid News Magazine

Koba, ukis ti kayo a mangpatalinaed ‘gameng’ ni Misis a kas idi balasang pay

SAN EMILIO, Ilocos Sur- Paneknekan dagiti mister itoy nga ili a gapu iti ukis ti maysa a kayo a masarakan iti kabambantayan ti nadakamat nga ili, nagtalinaed a kasla idi balasang pay ti ‘gameng’ ni misisda uray no namin-anon a nagpasngay.

Segun ken ni Dominador Tiwali ti Barangay Matibuey, aw-awaganda iti pak-ak ti kayo a pangal-alaanda iti ukis ti aramidenda a koba, nga ipaisuotda iti asawada a kaan-anakna tapno mapagtalinaed ti kinapusaksak ti puertana a kaarngi idi balasang pay laeng.

Umuna kan nga alaenda ti ukis ti pak-ak sada payangyangan iti sumagmamano nga aldaw sadanto batbaten tapno umingpis ken agbalin a kasla gasa. Ilabada daytoy tapno lumamuyot sada ipausar kas panty liner. Ipausarda daytoy maysa agingga iti dua a bulan kalpasan ti panaganak ti ina.

Impalgak ni Mang Dominador a maysa ti misisna  kadagiti nangar-aramat iti koba isu a napasingkedanna ti kinaepektibo ti nadakamat nga ukis ti kayo.

Kinuna met ni Candida Patindo, agtawen iti 55 manipud iti Sitio Masiosioay, a talaga a napateg kadakuada a babbai ti koba gapu iti pagtalinaeden daytoy ti kinapusaksak ti puertada nupay bumaketdan.

“Walo ti nagbalin nga annakko, ngem saan met a panangipasindayag, napintas pay laeng a kitaen daytoy puertak. Daytoy ti makaigapu no apay nga impausarko met daytoy kadagiti naassawaanen nga annakko ken kadagiti manugangko,” kinuna ni Manang Candida nga umis-isem.

Aminado ketdi dagiti nataengan itoy nga ili a naaringanen iti moderno a panagbiag dagiti annakda ta adun kadagitoy ti saan a mangayat nga agusar iti koba. Nupay kasta, adda latta dagiti iduldulinda iti uneg ti balayda ket dida agpatingga a mangal-allukoy kadagiti agtutubo nga inna a mangusar iti koba tapno mapadasanda met ti benepisio nga ited daytoy kadakuada ken tapno mataginayon ti panagaramid iti daytoy a tawidda kadagiti immun-una a kaputotanda ken nagbalinen a paset ti biagda.

Us-usaren pay dagiti agindeg ti koba a pangagas iti skin allergy. Ikkan iti lana ti niog ti nagatel a paset sa itapal ti koba tapno maikkat ti budona.# 

Exit mobile version