KOMENTARIO: Adu pay ti kayatko a suraten

Itay nabiit, naimbitaran manen toy numo para iti poetry reading sadiay UP Baguio. Yebkas dagiti putar a daniw iti bukod a sao. Naimbitaran manen a mangibagi ti Ilokano.

Maysa a panaguumong ti poetry reading iti UP Baguio a makaited iti pagbaknangan ti lengguahe. Panaguummong a panangipaduyakyak ken panangipakita iti ammo ti ik-ikutan a talento. Naisangsangayan ngarud nga idadar-ay. Adda pay maited wenno awaten a gunggona iti panangiyibbet iti sumagmamano laeng a daniw.

Masansan a maaramid kalpasan ti poetry reading ti open forum wenno panagsungbat kadagiti saludsod manipud iti audience, a kaadduanna a dagiti met laeng estudiante. Masansan a maipapan met laeng iti daniw nga imbasa. No ania ti kaipapananna, no kasano nga inaramid ken ania ti makagapu nga inaramid. Ken nagduduma pay a saludsod maipapan met laeng iti daniw.

Ti programa ket tinawen a naikonektar iti Arts Month tunggal bulan ti Pebrero. Tinawen a naisangsangayan a panagtitipon dagiti “annak ti pluma” ti Siudad dagiti Saleng. Panagtitipon tapno ad-adda pay a mapabaknang dagiti nadumaduma a dialekto iti Rehion Codillera a nasken nga ikkan iti importansia tapno saan a malipatan wenno mapukaw. Agtitipon dagitoy a mannaniw para iti pannakatagiben dagiti nariingan a dila ken mangipaay iti santak a di ket maibaga a binaybay-an dagiti annabo ti puli.

Saksian pay dagiti kameng ti literary arts committee ti National Commission for Culture and the Arts ti okasion. Maysa ngarud a naisangsangayan a panagtitipon daytoy.

Ngem nakudkodko laengen ti saan met nga aggagatel a tuktokko. Sakiten man ‘toy rikna ngem iti maikadua a gundaway, paayek manen ti awis. Ta apay? Saan pay a naan-anay ti pannakaisubli ti napukaw a salun-at. Saan pay laeng a naan-anay a naisubli ti memoria ken ti narukbos a creative mind tapno agburayok koma manen dagiti idea a rumbeng met nga idatag ken iburay iti dayta nga okasion. Nasken a mapabaro met koma dagiti iyablat a daniw. Ngem awan ti maaramidantayo kadayta a banag. Nasken a sanguentayo ti kinapudno.

Idi napan a tawen, nupay saan pay la datao a makagunay a nasayaat, nakiddaw ketdi a dagiti laengen daniwko ti maibasa sadiay UP a paka-angayan ti poetry reading. Ngem inproponerko laengen ti sabali a mannaniw a kas sandik, ni Peter La. Julian, bangolan a mannaniw iti siudad.

Iti maysa nga email ni Ariel Tabag, kiniddawna met toy biang a makigamulo iti poetry reading a planplanuenda ken ni Junley Lazaga, mangisur-suro met laeng iti UP Baguio ken kanayon met nga agibasa iti Iluko, Tagalog ken English a daniw ngem impasiguradokon a saanak a makaatendar. Uray no kayatko koma met ti makigamulo iti pasken, awan ti maaramidantayo gapu iti nadakamat iti ngato a rason.

Maysa met a mannaniw ni Junley Lazaga. Agsursurat iti daniw iti Iluko, Tagalog ken English. Sumagmamanon ti daniwna nga impablaak ti Bannawag. Isu ti nangabak iti umuna a gunggona iti On the Spot Poetry Writing Contest nga inangay ti Timpuyog Dagiti Mannurat nga Ilokano a naangay iti maysa a resort sadiay Naguilian, La Union idi napan a tawen. Patneng nga Ilokano manipud iti Tagudin, Ilocos Sur.

Saan laeng nga iti UP Baguio ti umatenderan koma iti pasken maipanggep iti literatura. Uray met ti UNP Candon ket naminduan a nagimbitar babaen ken ni Prof. Jaime Raras para iti maysa a literary symposium dagiti estudiante kadayta nga unibersidad. Inyunay-unayna met ti yaatendar toy biang inton umay a bulan ti Abril.  Maysaak kadagiti kunana a panelist.

Ngem saantayo nga impasigurado ti yaatendartayo. Ta amkentayo a saanto pay laeng a naan-anay a naisubli ti naan-anay a salun-attayo.

Mangnamnamaak ketdi nga iti tulong ti Mannakabalin, mapasublik met laeng ti napukawko a salun-at, in due time. Ta adu pay dagiti poetry reading, literary symposia a kayattayo nga atenderan ken dagiti kayattayo a suraten para iti Literatura Ilokana.#