KOMENTARIO: Baliktad a Pagsarmingan

Nasaysayaat laengen a sumuko ni Senador Panfilo “Ping” Lacson ngem ti agtultuloy nga aglemmeng ken anupen dagiti pannakabagi ti linteg. Rumbeng laeng a sanguenna ngem iti liklikanna ti susik ken aberia a nakaipasungalngalanna. Kas sigud a kameng ken opisial ti kapolisan ken agdama a senador, saan a makatulong kenkuana ti panagpaknina iti sadinoman. Saan a mangrisut iti aniaman a pakarikutanna ti kastoy nga addang. Ad-adda ketdi a maimameg iti suspetsa nga adda tartarayanna. Saan a masasaan dagiti alegasion maibusor kenkuana ket ad-adda pay a dumegdegda iti panaglemmengna. Kas maysa nga officer ken gentleman, kas maysa a madaydayaw nga agpampanday-linteg, rumbeng laeng nga ilintegna ti nakillo a naganna no dayta ti nasken a mapasamak. Ngem iti daytoy a pananglisina iti atiddog nga ima ti linteg, saan met a masasaan dagiti alegasion ti kinaadda ti tartarayanna. Maitarayan aya ti nagbasolan no adda? Umno laeng a sanguenna ken irasonan ti pagtaktakderanna. Rumbeng laeng a lumtuad ti kinapudno maipapan iti isyo a nakaipasungalngalanna.

Saan koma a dumngeg kadagiti balakad dagiti baliktad a pagsarmingan, ta saan makatulong dayta a mangrisut iti isyo ken agdama a nakaipasungalngalanna. Saan a maikanatad a tuladenna ti aramid ken denggenna ti pammagbaga ti kapadana nga officer ken gentleman a nangbalusingsing idi iti linteg. No namin-ano a daras nga insaruag daytoy ti panagbalusingsing ngem nagtinnag laeng a pakaisagmakan dagiti dadduma a naimpluensiaanna kadayta a kapanunotan. Saan a nagballigi ta saan a makillo ti nalinteg. Saanen a maiyaw-awan dagiti mata dagiti nakariing iti kinapudno. Ammo ni Senador Lacson daytoy. Isu a nasken a liklikanna koma ti sumrek iti adbenturismo a kapanunotan ken addang nga ad-adda a di mangdalus iti ik-ikutanna a nagan. Liklikanna koma dagiti pammagbaga ken kapanunotan dagiti baliktad a pagsarmingan.

Awanen ti inna tumarayan a nasion tapno nawaya wenno siwawaya nga agtignay. Sigurado la ketdi ti pannakaipiskotna. Ta iti 188 a pagilian a miembro ti International Criminal Police Organization (Interpol), naingpis unayen ti tiansa a maliklikanna ti atiddog nga ima ti linteg. Uray no agkamang daytoy iti aniaman a nasion a pagarupenna a natalged, awanen dayta a namnama ken garantia ta adda koordinasion ken panagtitinnulong dagiti kameng a nasion iti Interpol. Saanen a maitutop nga addang ken saan a maiparbeng iti kas kenkuana a kas mabigbigbig a kameng ti Senado ti aglemmeng iti sabali a nasion.

Kas kameng ti Senado ken agilinlinteg, nawaywaya ketdi no rummuar nga agplastar a mangidatag kadagiti argumentasion. Kas sigud a kameng ti kapolisan, mapanunotna koma a saan a maikanatad nga aramid ti mangtaray iti linteg. Ta saan nga agnanayon a maitarayan ti atiddog nga ima ti linteg. No la ketdi nadalus ti takderna ken ti konsensiana, apay a dina isikkir ti karbenganna? Apay a dina dalusan ti naganna iti agdadata a kinapudno? Ti laeng rummuar a kinapudno ti pakaliklikana iti amin a pakaisagmakanna.

Ti amakna iti administrasion a mapapati a mangliplipit kenkuana ti pagbatayanna laeng tapno saan a sumuko. Narabaw met a pagtakderan ti kunana nga awanen dagiti wagas a pangdepensana ti bagina. Nasken ketdi nga ipakitana nga awan ti likliklikanna a pagteng ken awan kalkalubanna. Rumbeng laeng a sanguenna dagiti isyo kontra kenkuana.

Babaen laeng ti isusukona nga agbandera ti hustisia ken agari ti kinapudno iti pannakatay ni Salvador “Bobby” Dacer ken ti drayberna a ni Emmanuel Corbito.#