KOMENTARIO: Panawen a naariangga

Napartak la unay ti taray ti panagbalbaliw ta iti apagbiit laeng a panagtulidtulid ti tawen, binaliwanna a naminpitla ti agus ti panagbiag. Ti sigud a lumlumoten ken agrakrakaya a panawen simmurot iti napegges nga agus. Kunaen a dimmur-as ti rupa ti panawen kas ipamatmat dagiti naglupos a panagbiag. Iti panagpayagpag ti dur-as ken pannakaibbet ti nariingan nga ulimek, nairaman met a rinuros ti napegges nga agus ti panagbalbaliw. Timpuar dagiti naariangga ken saan a nakairuaman a pannakasinga. Awanen daydi inkaubingan ken nariingan nga ulimek. Daytoy ti panawen iti agdama: panawen a naariangga, panawen a sinallukoban ti speed of change.

Ti nakadidillaw ita a panawen, agraira dagiti naariangga a tokar wenno panagpatokar a manglapped ti imas ti inana ken posible pay a ganas ti pumanerper nga urok wenno irut ti kawiwit iti awan ririna a salladay iti nalam-ek a parbangon wenno ti namoskiterioan a bagi a tumtumbogan ti ling-et iti nadagaang nga agpatnag. Nagrairan dagiti videoke kadagiti pagtaengan, pinnapigsaan iti volume, ket saanen a maikaskaso ti alimbasagen a rabii. Idi damo, masarakan laeng kadagiti balay-pagpaliwliwaan dagiti videoke. Ita, addan kadagiti residensia. Iti ababa a pannao, simmurot iti panagbalbaliw ti panagbiag ti pannakasinga ti pannaturog iti rabii. Gapu kadagiti naariangga a panagpatokar, nabanugbog a panagpatugtog, masansan a saanen a maragpat ti nairut a turog iti agpatnag. Masansan ti pannakasinga. Pagangayanna, nairaman a namalbaliw ti sigud a nakaranting a panagriing iti parbangon wenno nasapa nga agsapa. Masansan ti panaglaladut a bumangon gapu ta saan a nananam ti makapnek a turog. Naladawen ti serrek iti pagtrabahuan wenno sumrek ti nangudel nga aldaw. Masansan a makissayan ti kinaproduktibo gapu iti kinaadda ti awit a di maawatan a dagensen. Masansan ketdi nga agresulta iti panangsubbot ti napukaw babaen ti ridep a saan a naipakadaywan nga aramid. Pagangayanna, bimmassit ti naaramidan iti agmalem. Pasaray kamkamaten ti oras.

Apektaranti naariangga a panagbiag ti amin a nagbiag, saan laeng nga iti aglawlaw wenno environment no di pay ti salun-at ti tao.

(Adda tuloyna)