Kontribusion para Alay-Lakad, di mairemremit iti Vigan City government

VIGAN CITY – Sumagmamanon a tawen a saan a mairemremit iti gobierno ti siudad ditoy dagiti kontribusion dagiti agtuturay ken amin nga empleado ti gobierno probinsial para iti Alay-Lakad.

“As per record ti Vigan City,  awan ti remittance ti provincial government iti 2003, 2004, 2005, iti 2006, adda sumagmamano a nangted iti kontribusionda, iti 2007, awan a pulos,” kinuna ni Vice Gov. Jerry Singson bayat ti programana a Kakibin iti Balligi itay nabiit.

Kinuna ti bise gobernador a kayatna a paimbestiga daytoy a banag tapno malawlawagan no sadino ti napanan ti kuarta a maikalkaltas iti sueldoda para iti Alay Lakad.

Naduktalan ni Singson nga awan ti mairemremit a kontribusionda nga opisial ti gobierno probinsial ken dagiti empleado idi nakipartisiparda iti daytoy tinawen a programa a pangalikumkoman iti pondo para kadagiti out of school youth.

Segun iti bise gobernador, naammuanna ken ni Mayor Eva Marie S. Medina a saan a naimbitaran ti provincial government a makipartisipar iti Alay Lakad gapu ta saan nga agiremremit daytoy  iti kontribusionda para iti daytoy a gannuat.

Maysa pay a nakasairan ti bise gobernador idi binaonna ti maysa nga empleado ti sangguniang panlalawigan tapno agdamag no ania a tawen a nagikkat ti opisina ti tesoreria iti sueldoda nga agtuturay para Alay Lakad ngem “diak ammo” ti mapapati nga insungbat ti napagsaludsodan.

Kinuna ni Singson a “naik-ikkatan ti sueldomi, saan met la a siak, dakami amin nga empleado, manipud dianitor…” sana sinaludsod no napanan ti kontribusionda.

“Kayatko a paimbestigar ti tesoreria ti probinsia… dida ket ammon dagita a rekord… awan ti rekordda wenno dida kayat nga ipakaammo?” nakuna ti bise gobernador sana innayon nga immandarnan ken ni Bokala Chuchi Purisima, chairman ti committee on finance, a mangisayangkat iti panagimbestiga mainaig iti nasao a banag.

Kinuna ti bise goberndor nga unfair kadagiti makalkaltasan iti sueldoda nga empleado ti gobierno probinsial gapu ta saan met a mairemremit ti kontribusionda para iti Alay Lakad.

Kinuna ni Singson a tradisional a maim-imbitaranda a provincial officials a makipartisipar iti Alay Lakad ta adda ti kapitolio iti siudad ti Vigan ket aniaman a programa, kas iti Alay Lakad ket suportaran ti provincial government ket impatalgedna nga iti sumuno a tawen, agderetson a maited ti kontribusion amin a departamento ti gobierno probinsial iti siudad ti Vigan.

“Saanton a magna iti treasurer’s office diay makaltas a sueldomi ta saan met a sigurado no dumanon wenno saan, mapukaw met,” kinuna ti bise gobernador.

  Naammuan a direkta a nagiremremit ti Department of Health iti Vigan City iti kontribusionda iti Alay Lakad.#