Kontruksion ti RHU building, maituloy

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Maituloy ti konstruksion ti rural health building ditoy kalpasan nga adda kanayonan a pondo nga ti Department of Health.

Segun iti municipal planning and development officer ditoy, impakaammo ti DOH a mangted iti P2.3 millionĀ  para iti pannakaituloy ti RHU building.

Kinuna ni Tavarrejo nga aggapu ti nasao a kanayonan a pondo manipud iti bottoms up project ti nasao nga ahensia.

Immuna a nangted ti DOH iti P3.7 million para iti konstruksion ti RHU building ngem saan a nakaangay isu a naisardeng.#

Ā