Kooperatiba ti Candon City, immawat kadagiti pammadayaw idi 2009

CANDON CITY – Nagbalin a nabunga ti tawen 2009 para iti kooperatiba ditoy siudad gapu kadagiti adu a pammadayaw nga inawatna, daytoy ti naammuan ken ni City Cooperative Officer Rosario Guerrero.

Karaman dagitiĀ  pammadayaw a naawat ti City Cooperative Office ti Special Cooperative Award para iti City Government ti Candon; Certificate of Recognition para iti Candon City Cooperative Development Council; Certificate of Recognition iti Candon City Government Employees Multipurpose Cooperative; ken Certificate of Apprecation iti City Cooperative Office.

Inawat da Guerrero dagiti nasao nga award manipud iti regional office wenno iti Cooperative Development Authority idi maudi a quarter ti 2009 gapu kadagiti napintas a gannuat ken pannarabayda kadagiti kooperatiba iti siudadĀ  a rimmang-ayan ken dimmur-asan dagitoy.

Dinayaw ni Guerrero da Mary Dayap, cooperative specialist, ni Ryan Victor Abaya ken ni Hilda gapu ta dagitoy ti kaduana a nangmonmonitor kadagiti kooperatiba.

Kabayatanna, impalgak ni Guerrero nga idi pay la Disiembre ket rinugiandan ti nagpa-training iti New Cooperative Code ti CDA.

Iti agdama, maysa kadagiti kangrunaan a pakakumikonda ti pannakaaramid ti City Cooperative Planning Program nga agbalin a blueprint ti programada iti tawen 2010.

ā€œBarbareng ad-adu pay ti matulongantayo a kooperatiba ken mapapigsada iti 2010,ā€ kinunana ni Guerrero.

Nagyaman niĀ  Guerrero City kada Mayor Allen Singson, Cooperative Committee chairman Rhoda Abrero, dagiti pederasion dagiti kooperatiba ken dadduma pay a kooperatiba a nangsuporta ken kinabinnadang ti opisinana a puon iti nakaawatanna kadagiti pammadayaw.