Kritiko ni Singson, suportaranda panagkandidatona para senador

NARVACAN, Ilocos Sur – Uray dagiti nainget a kritikona, suportaranda ni Gov. Luis “Chavit” Singson iti panagkandidatona para senador.

Iti interbiona iti media iti pagtaenganna ditoy, kinuna ni Atty. Estelita “Tillie” Cordero a suportaranna ni Singson iti panagtarayna iti Senado ta kas maysa nga Ilokano, tangsit ti probinsia no mangabak ti gobernador a para senador iti masungad nga eleksion.

Nakuna pay ti presidente ti Save Ilocos Sur Alliance (SISA), gunglo dagiti kritiko ni Singson ditoy probinsia, a nupay adda dagiti naipilada a kaskaso kontra iti gobernador, dina kayat a sawen a daytoy ti manglapped iti panangsuportana iti kandidatura ni Singson para iti Senado.

Manipud iti Asean Hospital a nakaoperaranna iti abdominal aneurysm, napan nagipila ni Singson iti agarup alas 12:20 iti malem ti Pebrero 12, maudi nga aldaw ti panangipila iti certificate of candidacy para senador.   Kadua ti gobernador ni nalatak a boksingero Manny Pacquio.

Nagturong iti Commission on Elections dagiti kameng ti pamiliana a pakaibilangan da Bokal Jerry Singson, Bokal Ronald Singson, nagkonsehal iti Vigan Randy Singson, nagmayor ti Vigan City Eva Marie Singson-Medina, Ryan Singson, agraman ti pamiliada kas panangipakitada iti aglaplapusanan a suportada iti gobernador.

Adda met dagiti provincial officials iti umuna ken maikadua a distrito ti Ilocos Sur nga indauluan ni Vice Governor Deogracias Victor “DV” Savellano, dagiti mayor, bise mayor, kamkameng ti sangguniang bayan, ken dadduma pay nga opisial manipud kadagiti ili ken barbarangay.

Kabayatanna, sabali pay a kritiko ti gobernador, ni Nestor Segismundo, agdama nga assistant election registrar iti Makati City, ti nagkuna a “nupay awan ti wayawayak nga agkampania, bilang taga-Ilocos Sur ken agindeg iti pagilian, mamatiak a rebbengna nga adda laeng met taga-Ilocos Sur a makitatayo nga agbalin a lider manen iti Senado.”

Kinuna ni Segismundo nga “adu dagiti napintas a programa ni Apo Chavit Singson ket no dagitoy ti pagibasaran, rebbengna laeng nga agbalin a senador.”

Inyunay-unay ti dati a pangulo ti SISA a “rebbengna a natalna ti panunottayo, isu a mamatiak… rebbengna nga adda panagkaykaysa tapno nataltalna ti biagtayo amin.”

Innayon ni Segismundo a  “… nupay adda met dagiti napalpalabasen  (nagsenador a taga-Ilocos Sur) …iti daytoy agdama a panawen, awan ti lider a naggapu iti probinsia nga addaan iti kapasidad ken kabaelan a mangitag-ay (met) iti probinsiatayo… isu a mamatiak nga uray aniaman a ditayo panagkikinnaawatan iti uneg ti probinsiatayo, iti daytoy a gundaway, rebbeng nga agkaykaysatayo a mangsuportar ken ni Apo Gov. Chavit Singson..”

Kinuna ni Segismundo a “no adda man maysa a tao a mapan iti nasional a posision a nadardaras nga asitgan dagiti taga-Ilocos Sur, ni Apo Chavit dayta” isu a rebbengna a “pagkaykaysaantayo a suportaran (isuna) ta dayaw ti probinsia nga Ilocos Sur no adda agtugaw a senador nga aggapu dita.”

Timmaray ni Segismundo a para bokal iti eleksion idi 2004 iti babaen ti partido ti oposision ngem naabak.