Kurso a Maritime, di pay maisuro iti ISCC

SAN JUAN, Ilocos Sur – Saan a maituloy a maisuro ti kurso a Maritime iti BArang-ay Campus ti Ilocos Sur Community College diay San Juan, Ilocos Sur, d aytoy ti impakaammo ni Dr. Cesar Soller, project director, itay nabiit.

Inlawlawag ni Soller a nagbaliw ti guidelines iti accreditation ti nasao a kurso isu’t gapuna a saan pay laeng a maituloy a maisuro daytoy iti umay  a semestre.

Segun ken ni Soller, nangiruar ni Presidente Benigno S. Aquino III iti guidelines a mangiyalis ti pannarawidwid kadagiti maritime schools manipud TESDA iti  MARINA.

Kinuna ti project director nga awan pay ti baro nga  implementing rules and regulations ket saanda pay nga ammo ti aramidenda isu a saanda pay nga agawat ti estudiante nga agbasa ti Maritime.

Kinuna pay ni Soller nga impalawagdan kadagiti nagannak ken dagiti estudiante nga immun-unan a  nag-enrol no apay a saan pay laeng nga aglukat ti kurso a Maritime iti umuna a semestre ket naawatanda met.

Mangnamnama ni Soller a mangrugi a maidiaya ti nasao a kurso iti maikadua a semestre iti daytoy a tawen.#