Kutsero, napadayawan

VIGAN CITY – Maysa a kutsero ditoy siudad ti pinadayawan ti sangguniang panlungsod gapu iti impamatmatna nga honesty iti panangisublina iti bag a nabati maysa a turista.

Maysa a resolusion ti inyawat ti konseho ditoy siudad iti panangidaulo ni Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal ken ni Carlito Butay, agkalkalesa ditoy siudad, kas pammigbig iti panangisubli daytoy iti bag a napidutna iti lagoon a kukua ti maysa a turista.

Naammuan a napanawan ti di nainaganan a turista a taga-Palawan ti bagna iti lagoon ket napidut ni Butay.

Kinuna ni Baquiran a napintas nga ehemplo ni Butay ket saluduanna daytoy gapu iti panangisublina iti bag a napanawan ti turista iti lagoon.#