Labaw: Kamalig ti Gumil-La Union! (Maudi a paset)

9) TI MAUDI NGA ENGKUENTRO. Sarita ni Rufino Re. Boadilla. Maysa a mini-sarita maipapan iti maysa a napeklan a kriminal a nangilako iti kararuana ken ni Satanas tapno bumileg ken ad-adda a kabuteng ti tao ti anniniwanna. Inikkan ni Satanas iti babato, nangisit a bato nga anting-antingna.  Maysa a tao a biktima ti kinadangkok ti ama. Ngem ketdi, addaan iti naidumduma a panagayatna  nga  ina.

Iti pannakaanup ti kriminal, isu met ti pannakapasamak ti maudi nga engkuentro. Ababa ngem makapnek. No mabasam daytoy, palagipannaka ti maysa a nakapimpintas a daniw ni Christopher Marlowe. Ket no awan ti naliwayam kadagiti nobela ti author, itayabna ti mugingmo sadiay Brgy. Maoasaoas, Tubao, La Union.

Makapnek ti impluensia ti sarita: ti panagbalbaliw ti managbasol. Nga agingga adda anges ti tao, adda latta kenkuana ti panawen nga agsubli iti ikub ti Namarsua. Saan laeng nga agpaay ken ni Ilokano ti mensahena no di pay amin a tattao.

Dayta laengen positive insight a mensahe ket dakkelan a banag a nangpapintas ti sarita. Ta adu met dagiti managbasol a tattao a nadakdakamat iti Biblia ken nagsublida iti ikub ti Namarsua, a kas kada Dimas ken Maria Magdalena. Ti tao, agingga  nga umang-anges, isu man ti kadadaksan, mabalinna latta ti agsubli iti ikub ti Namarsua.

Nangabak daytoy iti maika-3 a gunggona iti salip ti mini-sarita iti COVLLA.

Maysaak kadagiti tallo a hurado kadaytoy a salip.

10) TI SAGUT. Sarita ni Purisimo O. Lazaga. Paskua manen. Sapsapulem kadi ti espiritu ti paskua? Ayat, wen, kasta.

Wenno kayatmo nga isubli ti pakasaritaan dagiti babaknang ken ti napanglaw ken di “mairamraman” a naikamang? Nagpintasen a sarita iti paskua, kunam la ketdi no mabasam daytoy! Adda naun-uneg a kaipapanan ti sagut itoy a sarita a “Ti Sagut.”

Namsek a panangiladawan iti kinaay-ay ken kinapiman. Iti laksid ti kinapiman ken kinay-ay, ti panangirupir iti karbengan ket umno la unay.  Iti udi ti sarita, nabileg ti espiritu ti paskua. Kasla naisuyat ti ayat kadagiti natikagan a rikna.

Daydi sagut ti naipasngay iti kulluong, narikna dagiti amin nga agbibiag.

Kasta met kadagiti makabasa iti daytoy a  sarita. Tapno marikna dayta a kinapateg ti sagut, basaen daytoy a sarita.

11) TUBAL. Sarita ni Rufino Re. Boadilla. Maysa folklore. Maysa daytoy a sarsarita. Sarilaw-as ti pangawag ti author kadaytoy a piesana.

Maysa nga Ilokano superhero a timmao idi 1002 agingga iti 1942. Anak ti angin.

Impasngay ti nakapimpintas a birhen a balasang. Dimmakkel ken nabuner iti puseg ti kabambantayan. Addaan iti nadumaduma a bileg, a kas iti bileg ni Lastikman a mamin-innem a daras a paatiddogenna dagiti takiagna; kasla angin nga agtignay. Ay, adu a kinabileg ti naikawes iti kakaisuna a superhero nga Ilokano. Ngem natay idi panawen ti hapon. Nakakaasi a pannakatay ta di nasarakan ti bangkayna.

Ti pagpintasanna daytoy a sarita ket naindaniwan dagiti binatog ket nakamaymayat a basaen. Makapaganas a denggen no adda mangbasa.

Rekomendado daytoy para iti story reading. No maipelikula daytoy a sarilaw-as, amangan no atiwenna pay ti Harry Potter series. Adda met ditoy dayta  higante a dragon a tumayab a mangit-ited iti riribuk kadagiti umili iti Amburayan, ngem linaklaka laeng a pinarmek ni Tubal.

Kabaelanna a tiliwen ti ipus ti kimat sana ibalatbat. Gammatanna ni gurruod sananto ibaltog. Pagsilaw iti nasipnget a rabii ti lawag manipud kadagiti matana. Kaiyanak pay laeng ammonan ti agsao. Isu daytoy ti kakaisuna nga Ilokano superhero, ni Tubal!

No agsapsapulka iti ibasam a sarita, daytoyen ti kapipintasan iti amin a para kadagiti ubbing.

Napintas nga ilibro nga addaan iti ladawan.

12) UNGTO TI LUBID. Sarita ni Pelagio A. Alcantara.  Kayatmo a ragpaten ti arapaapmo? Makatulong daytoy a sarita. Nalaklaka a ragpaten ti arapaap no awan ti pammatibker.  Maysa a sarita a pammatibker daytoy a sarita.

Inyarig ti author ti ullaw a kas arapaap. Dua a kita ti arapaap. Dua a kita ti ullaw. No angin ken langsot ti nangiduron ken ni Gola iti tangatang, annad ken ayat ti nangitayok ken ni Gikgik!

Ngarud, ammomon no asino ti nagballigi iti udina. Ngem napimpintas met laeng no basaem ta mainspirarka a manggaw-at kadagiti arapaapmo iti biag babaen ti napintek a determinasion, panagtalek iti bagi ken umno a garaw ken tignay.

DAGITOY dagiti sangadosena a sarita iti kamalig ti GLU. Gameng a dakkel la unay a nayon a lebben ti Literatura Ilokana. Gameng nga umno la unay nga ipannakkel ni Ilokano.

Mabasa pay iti nasao a libro dagiti nasurok a tallopulo a dandaniw ken dua a salaysay.