‘Lailo ti Ilokano’, nailunsad

CABUGAO, Ilocos Sur – Nailunsad idi malem ti Pebrero 22 ti CD a nakaipalaonan dagiti kankanta ni ayat babaen ti panangkanta ti bise gobernador ditoy probinsia.

Napauluan iti ‘Lailo ti Ilokano’, nailunsad ti nasao a rekord a nakaipalaonan ti sangapulo ket dua a kanta ni ayat ni Ilokano nga inikkan biag ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano.

Agpaay ti mapastrek iti nasao a CD iti Balay Taripato ditoy ken iti Magsingal, Ilocos Sur a pakatartaraknan dagiti lallakay ken babbaket nga agmaymaysan nga agbibiag ken awanen ti mangkita pay kadakuada.

Naammuan ti Tawid News nga adda 38 a lallakay ken babbaket a matartaraken iti dua a Balay Taripato ditoy probinsia.#