Lakay, nagbekkel

BURGOS, Ilocos Sur – Awanen ti biag ti maysa a lakay idi masarakan ti asawana ken kalugaranda a nakabitin iti linong ti maysa a panteon iti uneg ti sementerio ditoy idi aldaw ti Oktubre 23.

Nasarakan dagiti nagbirok a kalugaranna ken ti asawana ti  bangkay ni Ricardo Parane, 50, naasawaan ken residente iti Barangay Lucaban, ditoy nga ili a nagbekkel iti linong ti maysa a panteon.

Segun iti report, awan ni Parane a nasangpetan ti asawana isu a binirok daytoy ken sumagmamano a kalugaranda agingga a nasapulanda a nakabitin iti linong ti maysa a panteon iti uneg ti sementerio.

Naammuan iti inbestigasion a daytoyen ti maikapat a pananggandat ni Parane a kettelen ti biagna.

Saan a nailanad iti blotter no apay a namin-anon a ginandat ni Parane a patayen ti biagna.#