Lakay, tinagbat ti kalugaranna

BURGOS, Ilocos Sur – Tinagbat ti kalugaranna ti maysa a lakay gapu iti mapapati a dati a susik iti nagbaetanda.

Naitaray ni Jose Arreola y Corpuz, 74, naasawaan ken residente iti Barangay Taliao, ditoy nga ili gapu iti panangtagbat kenkuana ni Arwin Andres y Arreola, 31, naasawaan, kalugaran met laeng ti biktima.

Naammuan iti report manipud iti polis ditoy a napan ni Andres iti balay ni Arreola ngem nakita ti biktima ket binugkawanna daytoy a pumanaw iti balayna.

Mapapati a naggawid ti suspek, nangala iti bolo sa nagsubli iti balay ti biktima ket tinagbatna daytoy iti namindua a nakadunoran ti makannawan nga ima ti biktima.

Mapapati a dati a susik ti motibo ti pannagbat.#