Lalaki, biktima iti pammaltog, saan a naiwawa a bala

STA. CATALINA, Ilocos SurĀ  –Ā  Palso ti deklarasion ti maysa a lalaki kadagiti inbestigador ditoy a biktima ti naiwawa a bala idi parbangon ti Agosto 22.

Iti sworn statement ni Domingo Cabaloan y Agtarap, 47, naasawaan, ken agnaed iti Laoag City, Ilocos Norte, inannugotna a saan a napasamak ti pammaltog kas iti immuna nga indeklarana iti polis ditoy nga iliĀ  no di ket idi tengnga ti rabii ti Agosto 21 sadiay Barangay Caoacan, Laoag City.

Kanaig daytoy, impaima dagiti polis ti kaso ni Cabaloan iti Laoag City police station para iti naan-anay a disposision.

Iti immuna a report ni Cabaloan iti polis-Sta. Catalina, kinunana a napaltogan bayat ti yiisbona iti sirok ti mangga iti paraangan ti nagturoganna a balay ti lolona sadiay Barangay Pangada idi agarup 4:00 ti bigat ti Agosto 22.

Naitaray ni Cabaloan iti Gabriela Silang General Hospital iti agarup alas nuebe iti dayta met laeng nga aldaw ket natakuatan a nagsagrap iti sugat iti dua nga imana, luppo ken pingping ti ubetna.

Segun iti immuna a report manipud iti polis ditoy, rimmuar ti biktima idi agarup 10:30 ti rabii ti Agosto 21 ket mapapati a napan nakiinom sadiay Barangay IX, Vigan City. Dandanin tengnga ti rabii idi naggawid iti Barangay Pangada ken naturog.

Nakariing ti biktima iti pumarbangon ket napan immisbo ket ditoyen ti mapapati a nakapaltoganna.

Ngem iti panagimbestiga dagiti polis, natukay ti suspetsada nga awan ti pammaltog a napasamak iti Barangay Pangada iti oras kas alegasion ni Cabaloan agsipud ta kinuna dagiti kaarruba ti lolo ti biktima nga awan ti nangegda a kanalbuong ti paltog.

Maysa pay a nangtukay iti panagduadua dagiti inbestigador ti kaadda iti dunor ti biktima iti dua nga imana ken ti kaadda ti dunor iti pingping ti ubet daytoy idinto nga awan met ti abut iti shorts nga aramat daytoy idi mapapati a napan immisbo.

Saan pay nga ammo no ania a kalibre ti naaramat iti pammaltog kasta met no ania ti husto a napasamak iti daydi pannakapaltog ni Cabaloan itiĀ  Barangay Caoacan, Laoag City.#