Lalaki, binagsol ti kabsatna

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Gapu ta adda iti babaen ti espiritu ti arak, nabagsol ti maysa a lalaki ti kabsatna sadiay Barangay Paratong ditoy nga ili idi rabii ti Abril 24.

Naitaray ni Rey Rebaulo y Bersamina, 27, iti St. James Hospital idinto a naglibas ni Rudy Rebaula y Bersamina, 17, kalpasan a binagsolna ti kabsatna.

Kas maibatay iti report, daldalusan ni Rey ti motorsiklona idi simmangpet ti adina a nabartek ken aglaawlaaw.

Pinagtalna ni Rey ti adina ngem nakarurod daytoy ket nangala iti kutsilio iti uneg ti balayda sana binagsol ti tian ti kabsatna.

Saan a narekobre dagiti polis ti imuko a naaramat iti pammagsol.#