Lalaki, dinungpar ti lugan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Iti ospital ti nagtungpalan ti maysa nga agbasbasa iti elementaria gapu iti pannakadungparna iti lugan idi rabii ti Hulio 11 iti national highway a sakup ti Barangay Maynganay Norte ditoy nga ili.

Nabigbig ti biktima a ni John Mark Devis y Riodil, 9, Grade III pupil ti Nanguneg East Elementary School, Nanguneg, Narvacan, Ilocos Sur idinto a nainaganan ti nangdungpar kenkuana a ni Florie Almo y Peralta, 32, naasawaan, residente iti Barangay 45, Burgos Street, Vigan City.

Segun iti inisial nga inbestigasion dagiti polis, agpaabagatan ti lugan a minaneho ni Almo idi mapapati a kellaat a bimmallasiw ni Devis a puon ti nakadungparanna.

Nagsagrap ti biktima iti sugat iti ulo ken nadumaduma a paset ti bagina ket naitaray iti Sto. Niño Hospital iti Sta. Maria, Ilocos Sur.

Saan a naan-ano ni Almo ken dua a di nainaganan nga inluganna ngem nadadael ti makinsango a bumper ken makannawan a wiper ti lugan.#