Lalaki, inyanud ti agus, nalmes

NARVACAN, Ilocos Sur – Maysa a lalaki a mapan koma mangiyawid iti inwaywayna a bakana ti naiyanud ti napigsa nga agus ti danum a nakaigapuan iti panakatayna.

Ti biktima ket nabigbig a ni Ruben Vizcarra, 55, ken agnaed iti sitio Kakaldingan, Barangay Lungog ti daytoy nga ili.

Iti imbestigasion dagiti panakabagi ti linteg, napan innala ti biktima dagiti pastona a baka nga adda iti asideg ti karayan. Kapigsa ti bagyo Florita kadaydi a gundaway ket ditoy ti mapapati a naiyanud ti biktima gapu iti napigsa ti agus.

Nasarakan ti bangkayna kalpasan ti dua nga aldaw idiay Santo Domingo, Ilocos Sur. Naiyawid iti pagtaenganna para iti pannakaimassayagna.