Lalaki, nabagsol gapu iti babai

CANDON CITY – Babai ti nakaigapuan ti pannakabagsol ti maysa a lalaki idiay Barangay Oaig Daya, ditoy siudad itay nabiit.

Nagriri da Allan Galay, 26, baro, residente iti Bagani Campo ken ni Edilberto Gacutan, Jr., 26, residente iti San Nicolas gapu ta mapapati a di nagustuan ni Galay ti pannakipatang ti biktima iti di nabigbig a balasang iti 24 Hours Videoke.

Mapapati a pinang-or ti biktima ti suspek iti kawayan ket bimmales iti naud-udi babaen ti panangbagsolna iti immuna.

Naiyospital dagiti dua.#