Lalaki, nadesgrasia gapu iti bato, darat iti kalsada

VIGAN CITY –  Maysa a lalaki ti nadesgrasia gapu ta napakalay-atanna ti naigampor a batbato ken darat iti igid ti kalsada a maar-aramat para iti maar-aramid a kanal iti Burgos Street a sakup ti Barangay IV ditoy.

Nadundunor ti ulo ken dadduma a paset ti bagi ni Hilario Arconado, 52, residente iti Pantay Dayta ket naitaray iti balay-pagagasan.

Naammuan iti inbestigasion nga agturong ni Arconado iti daya a direksion ket kimmalay-at ti pilid iti naigampor a batbato ken darat iti igid ti kalsada ket dina nakakontrol ti manibela a puon ti nakadesgrasiaanna.

Maar-aramat dagiti bato ken darat para iti konstruksion iti drainage kanal a kumamang iti karayan a sakup ti Sta. Catalina.

Nadadael met ti lugan ti biktima.#