Lalaki a nagikut paltog, ken balisong; nakasuan iti panaglabsing gun ban

CANDON CITY – Gapu iti panagikutna iti armas, nakasuan ti maysa a baro iti panaglabsing iti gun ban ken RA 10591.

Naduktalan dagiti polis ti maysa a paltog ken balisong iti ikut ni  Albert Antalan Oberio, 29, baro, ken residente iti Barangay San Nicolas, Candon City bayat ti pannakataming ti sugatna iti Candon City Hospital idi parbangon ti Mayo 18.

Naiyospital ni Oberio ken sabali pay a motorista iti nasao nga ospital kalpasan a nainbolbarda iti  aksidente iti national highway a sakup ti Barangay Paras iti nadakamat a petsa.

Nagresponde dagiti polis kalpasan a nakaawatda iti report mainaig iti nasao nga aksidente iti national highway iti asideg ti Bojek Music Bar ti Barangay Paras daytoy met laeng a siudad.

Kas maibatay iti report, nagdinnungpar ti maysa a Honda TMX motorcycle a minaneho ni Oberio ken ti maysa a Honda Wave motorcycle a minaneho ni Emil Batin Gagari.

Agpada dagiti drayber a naitaray iti Candon City Hospital.

Pinaipangato ni Ryan Owen Habab Centeno, duty nurse, ti tisirt ni Oberio tapno sukimatenna no adda sugat daytoy iti bagina ket ditoy a nakita dagiti polis nga adda armas a naisakbit iti sango a siket ti suspek.

Naammuan idi agangay a maysa a cal. 45 a nagmarka iti United States property M1911A1 US Army ngem awanan serial number ken addaan iti naisulbong a magasin a nagkarga iti walo a bala, ken maysa nga imuko nga agatiddog iti 21 sentimetro agraman ti pagiggaman dagiti armas ni Oberio.

Dagus a kinumpiska dagiti polis ti paltog ken balisong sada inkuyog ti suspek iti police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.#