Tawid News Magazine

Lalaki, nakasalapon, nadisnog

TAGUDIN, Ilocos Sur – Gapu iti pannakasalaponna iti suspetsa, nadisnog ti maysa a lalaki.

Nainaganan ti nadisnog a ni Eric Bermudez, 27,  ken agnaed iti Barangay Ambalayat iti daytoy nga ili idinto a nabigbig ti dimmisnog kenkuana a ni Ronald  Andaya iti daytoy met laeng nga ili.

Iti pulong ti biktima iti kuerpo ti pulisia,  kinunana a nagturong iti pagadalan iti elementaria iti lugarda tapno makipaset iti sala.  

Dimmawat pay ti biktima iti pammalubos a lumabas iti grupo a nakairamanan ti suspetsa. Ngem aksidente a nasagidna ti luppo ni Ronald Andaya a nakaigapuan ti panagpudot suspetsa ket dinanognan ti rupa ti biktima.

Gapu iti butengna, timmaray ti biktima ket nagpatulong iti barangay official iti dayta a lugar.

Exit mobile version