Tawid News Magazine

Lalaki, nalmes, natay

CANDON CITY – Natay gapu iti pannakalmes ti maysa a lalaki kabayatan ti panagdigosna iti kabaybayan ti Barangay Darapidap.

CANDON CITY – Natay gapu iti pannakalmes ti maysa a lalaki kabayatan ti panagdigosna iti kabaybayan ti Barangay Darapidap..

Nabigbig ti biktima babaen laeng ti naganna a Carlito, addaan iti naan-anay nga edad, maysa nga steelman ken taga-Sangandaan, Quezon City.

Naammuan iti imbestigasion dagiti panakabagi ti linteg a napan nagpipiknik ti biktima agraman dagiti katrabahuanna iti igid ti baybay ti Darapidap. Kabayatan ti panagiinomda, nagpakada ti biktima nga agdigos iti igid iti baybay, ngem dita metten a ginuyod ti napigsa a dalluyon. Pinadas nga isalakan dagiti kadduana ngem didan naalaw.

Exit mobile version