Lalaki, napaltogan

SANTIAGO, Ilocos Sur – Nagasat pay laeng ti maysa a lalaki ta nalasatanna ti panangpanggep ti kinaririna a manggudas kenkuana.

Nabigbig ti biktima a ni Pedro Edrada, 49, agnaed iti Barangay Bigbiga, Santiago, ditoy, kabayatan a nainaganan ti masuspetsa a ni Dionisio Pantujan, 44, natibo ti Talaytay, Argao, Cebu ngem agnaeden iti nasao met laeng a barangay.

Iti inisial nga imbestigasion dagiti panakabagi ti linteg, naammuan nga agtaktakder ti biktima  iti arubayanda idi simmangpet ti suspek ket ditan a pinaltoganna ti biktima.  Napuntaan ti akinkannigid a saka ti biktima ngem naikagumaanna a tinarayan ti suspetsa.

Naglibas met ti masuspetsa kalpasan ti insidente.

Naitaray ti biktima iti Candon General Hospital para iti panakaagasna.

Sigud a susik ti mapapati a motibo ti insidente.