Tawid News Magazine

Lalaki napang-or iti paginuman

VIGAN CITY – Maysa a lalaki ti napang-or ti ulona bayat ti kaaddana iti maysa a paginuman ditoy itay lawasna.

Naitaray ni Demetrio Rabe, 64, residente iti Don Lorenzo, Caoayan, Ilocos Sur iti Gabriela Silang Gen. Hospital tapno maagasan ti sugatna iti ulo a gapuanan ti panangpang-or kenkuana ti di nabigbig a suspetsa.

Naammuan iti inbestigasion a dimmagas ni Rabe ken maysa a kaduana, iti Navarro’s Carinderia and KTV Bar iti del Pilar Street, Barangay 3 ditoy ket nakipatang iti cashier mainaig iti relona nga imbatina gapu iti panagkurang ti pagbayadna iti napalabas a panaginumda.

Madama a makipatpatang ti biktima iti maysa a kustomer idi immasideg ti suspetsa sana pinang-or ti biktima.

Madama ti inbestigasion no ania ti motibo ti insidente.

Exit mobile version