Lalaki, pinaibalud ti pamiliana

VIGAN CITY – Maysa a lalaki ti naturog iti pagbaludan kalpasan a pinaibalud ti pamiliana gapu iti panangprobokarna kadakuada.

Pinaibalud ti pamiliana ni Danny Avila, 46, naasawaan, residente iti Barangay Salindeg ditoy siudad gapu iti panangkariarna kadakuada gapu iti pannakabartekna.

Segun iti report, simmangpet ni Avila a nabartek ket kinariarna ti pamiliana. Nagpulong ti asawana ket impan dagiti polis iti police station tapno malapdan ti aniaman a dakes a maaramid bayat iti kaaddana iti inpluensa ti arak.#