Lalaki, tinagbat ti kabsatna

SAN VICENTE, Ilocos Sur – Susik iti napalabas ti nakaigapu ti pannakatagbat ti maysa nga agnaed iti Barangay Pudoc, ditoy nga ili itay nabiit.

Tinagbat ni Ernesto Riodal, 44, ti kabsatna a ni Nestor Riodal, idi ginandat a pang-oren daytoy babaen ti kayo.

Segun iti report,  nabartek a naggawid ni Nestor ket pinagsasawanna ti kabsatna a ni Ernesto nga agbuybuya iti telebision iti pagtaenganda sa mapapati a  ginandatna a pang-oren.

Tinaray nga innala ni Ernesto ti buneng ket intagbatna iti rupa ti kabsatna.

Naglibas ni Ernesto kalpasan ti pannagbat idinto a naitaray iti ospital ni Nestor.#