Lalaki, tinakawan ti katulong

CANDON CITY – Palagip kadagiti adda katulongna iti balayda: diyo pampanawan ti  katulongyo nga agmaymaysa iti balayyo no diyo kapkapnekan pay ti kinataona amangan no atiddog ti ima daytoy.

Nagbalin a biktima ni Generoso Ayao, 53, naasawaan, agnaed iti Block 6, Barangay San Jose ditoy siudad ta tinakawan ti katulongda a maysa nga Evangelin Umbing, addaan naan-anay nga edad ken taga-Visayas.

Iti report a dimmanon iti polis ditoy, pimmanaw ti nasao a katulong da Ayao ket uppat nga aldaw kalpasan ti ipapanawna , natakuatan ti biktima nga awanen ti kuartana a P19,000.00 iti nakaidulinanna.

Saan a nailanad iti report no kasanon kabayag ti katulong iti balay da Ayao.#