Lallakay, babbaket, sinelebraranda Elderly Filipino Week

BANTAY, Ilocos Sur – Impakita dagiti lallakay ken babbaket ditoy a saanda pay a laos ta nagsasalipda iti modern ken folk dances, panagkanta ken panagdaniw kas paset ti panagraragsakda iti panangselebrarda iti Elderly Filipino Week itay nabiit.

Sakbay ti programa, naangay ti parada a nakipartisiparan dagiti lallakay ken babbaket nga indauluan ni Teresita Rabang, presidente iti OSCA ditoy nga ili.

Nagatendar pay dagiti elderly iti thanksgiving mass a sinelebraran ni Monsignor Gary Formoso.

Ti tema ita a tawen: “Igalang ang Matatanda at ang Kanilang Karapatan.”#