Lantip iti Puso, naisayangkat iti Caoayan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Uppat a pulo ket uppat a paris ti nagkasar itay Mayo 18 iti babaen ti panangesponsor ti lokal a gobierno ditoy.

Segun ken ni Jose Quadra, local civil registrar ditoy, kadagupan a 44 a couple nga agdendennan ngem dida pay nagkasar iti simbaan ti nagkallaysa iti babaen ti mass wedding a tinawen nga esponsoran ti lokal a gobierno nga idadauluan ni Mayor Germie Singson-Goulart.

Libre ti panagkasar dagiti nasao a couples. Nupay kasta, nagdalanda iti seminar ken pagannurotan ti Simbaan Katoliko.

Kas idi napan a tawen, naangay ti reception ti kallaysa iti rangtay a mangtantannawag iti Mestizo River.

Kinuna ni Mayor Goulart a maysa daytoy kadagiti karina nga angayen iti tinawen tapno makapagkasar dagiti couple a nabayagen nga agdendenna ken addaan payen iti annak dagiti dadduma ngem awan ti busbosenda nga agkasar iti sidong ti simbaan.#