Legalisasion iti panagusar iti marihuana: pagsayaatan wenno pakailuodan?

IDI ubingkami pay, adda pinuon ti marihuana iti likud ti balay ti maysa a kaarrubami ket no adda masugat wenno agsakit iti tianna a kalugaranmi, mapanda dumawat iti bulong, sanga wenno sabong daytoy a mula tapno yagasda iti saksakitenda. Kaadduanna a maagasan dagiti saksakiten dagiti kalugaranmi.
Idi agbasbasakamin iti sekundaria, adda babasaen a nasagangmi mainaig iti medicinal value ti marihuana. Uray idin, addan dagiti doktor a nangirekomenda iti pannakaaramat ti marihuana kadagiti nadagsen a sakit a saanen a kabaelan nga agasan ti kapigsaan nga agas. Ngem limitado laeng ken bassit ti dosage-na. Ngamin no masansan ti pannakaaramatna, agtungpal a mailuod ti pasiente iti daytoy a droga ket no saan a matungday, sangkabiroknanton ket uray isaldana payen ti pagbibiaganda tapno makagatang iti daytoy maiparparit ken illegal a droga.

Nupay makuna a nakapkapsut ti samay ti marihuana, ad-adu a tattao ti mailuod iti daytoy agsipud ta adayo a nalaklaka ngem shabu. Ti marihuana ti maibilang a droga dagiti napanglaw idinto a ti shabu ti droga dagiti adda kabaelanna iti biag.

Saan ngarud a nakakasdaaw a malaksid iti shabu, ibilang ti kapolisan ti marihuana a dakkel a sarut iti kagimongan a pakadadaelan iti masakbayan dagiti mailuod iti daytoy a bisio, nangruna dagiti agtutubo.

Ngem iti baet a narikut la ngaruden ti problema ti panagraira ti droga iti pagilian, adtoy manen ti sabali a gakat a mangnayon iti buong ti ulo ti kapolisan. Daytoy ti naipila a gakat iti Kongreso a mamagbalin a legal ti panagaramat iti marihuana para iti medikal a rason. Dinakamat ti gakat dagiti naiwayat a panagadal iti ballasiw-taaw a makapabenepisio ti epekto ti panagaramat iti marihuana a pangagas iti sumagmamano a sakit.

Itantandudo ti nasao a gakat ti pannakabuangay ti maysa a regulatory body iti babaen ti Department of Health tapno daytoy ti mangkita iti pannakaaramat ti cannabis para iti medikal a panggep.

Segun iti proponente iti nasao a gakat, umad-adu dagiti agilinlinteg iti Kamara nga umayon iti pannakaaramat ti cannabis wenno marihuana para iti pannakaagas dagiti nadagsen unay a sakit a saanen a kumpet dagiti agas.

Kadagiti saan pay a pamiliar iti balikas a cannabis, daytoy ti sientipiko a nagan ti marihuana. Maysa a mula ti marihuana a naggapu iti Mehiko nga addaan iti aktibo nga ingrediente a mangpasalibukag iti rikna, mangpasilap iti panunot, ken mangted iti pigsa ken kired iti sanguanan ti puyat. Aw-awagan ti Office of National Drug Control Policy of the United States of America iti daytoy nga ingrediente a tetrahydrocannabinol (THC).

Ngem addaan met iti makapadakes nga epekto ti THC a no saan a matimon ket pakadadaelan ti agus-usar, nangruna no mailuoden iti daytoy a bisio kas iti di nalimpio a perception (iti man uni, panagkita, oras, ken apiras), halusinasion ken delusion, nababa a presion ti dara idinto a no sansanen ti agusar, agtungpal iti pannakaadik, saan a pannakaturturog, kinamanagpudpudot, pannakalidliday, panagam-amak. Nakarkaron no naipanurok unayen ti panagaramat ta agtunged iti panagmauyong, panagbalin a nadamsak, pannakadadael ti panagdur-as ti utek ken pannakaparnuay dagiti problema iti bara.
(Adda tuloyna)