Lehitimo a mangngalap ti Cabugao, maikkan iti ID

CABUGAO, Ilocos Sur – Maikkan dagiti mangngalap ditoy nga ili iti identification card kas pakabigbigan tapno maipasigurado a lehitimoda a pakaitedan dagiti pagimbagan nga ipapaay ti Department of Agriculture ken ti lokal a gobierno nga idadauluan ni Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr.

Iti agdama, adda 18 nga asosiasion dagiti mangngalap a sakupen ti Municipal Fisheries Aquatic Resources Management Council iti panangidaulo ni Barangay Captain Danny Garcia nga agpapaay a katulongan ti gobierno munisipal a mangtarabay kadagiti mangngalap ditoy nga ili.

Manamnama a maiwaras iti itatapog daytoy a tawen dagiti identification card kadagiti amin a rehistrado a mangngalap ditoy nga ili a pakaibilangan ti Barangay Dardarat, Salomague, Sabang, Daclapan, Namruangan, Salapasap ken Pug-os, daytoy ti naammuan ken ni OIC Nereo S. Caproza ti DA-LGU, Cabugao.

Umabuten iti nakurang a 400 ti bilang dagiti nagrehistro a mangngalap kas paset ti direktiba ni Mayor Cobangbanga mairehistro amin a mangngalap iti opisina ti DA-LGU.#