Lesbi labs Beki (Maikadua a paset)

Kabigatanna, inurayna iti kalsada ni Perrie. Binulodna ti Toyota Innova dagiti dadakkelna. Iti sigud a trabahona, adda SUV a naited kenkuana, ngem iti panagretirona, insublinan daytoy. Idi makitanan nga inlua ti Rainbow Street ti beki, nagabanten ken nagsardeng iti sango daytoy. Rimmuar nga umis-isem.

“Kumustakan, Amparo…?” Agmalmalanga ti bakla, a mangmatmatmat kenkuana. “Dinak kad’ mailasinen?” Nagkatawa.

“J-oey…sika kadi?” Itay sumagpat iti Calle Real ti beki, immuna a tinalliawna iti kanawan, ta bareng makitana ti kinaubinganna, a nadamagnan iti isasangpet daytoy. Ket kailiwna met, a sigud nga imbilangna a ‘night of shining armor’ gapu iti panangisaksakit daytoy kadagiti mangidadanes ken mangabriado iti kalinteganna manipud panagubingna agingga kinagtutubo. Ket naimula dayta bukel ti ‘panangisakit’ iti kabangkagan ti barukongna, nagtubo, rimmukbos, nupay mariknana ti makapasalibukag a salemsem, dina impadlaw ken impakita.

“Wen, sika met! Nalipatannak kadin?”

Saanen a nagawidan ni Perrie ti bagina, saanna a maawatan, no apay aglulua nga immarakop ken Joey. Immarakop, a kas iti panangabrasa iti ‘night of shining armor’ nga addaan iti talged ken pannakapnek iti seguridad. Adda manen ti mangisakit kenkuana iti asinoman a mangloko wenno mangdangran kenkuana. Adda manen ti mangisalakan kenkuana.

Ken ni Joey, saanna met a maawatan ti bagina, adda kubuar ti naisangsangayan a rikna iti kaungganna, nga ita laeng a mariknana. Dina met nagawidan ti bagina nga immarakop iti nairut, ket nakarkaron ti banugbog ti barukong ti tibo.

Madamdama pay, intuloden ni Joey ni Amparo iti Perrie’s Beauty Salon. Dua nga oras ni Joey iti salon, sakbay a nagpakada, ta inawagan ni papana iti selpon a mapan a dagus iti grocery.

Daytan ti nanipudan iti pannakaisubli ti sigud a linnangen dagiti dua. Ngem no asino iti addaan iti nalawlawa nga eksperiensa wenno nalawlawa ti kalsada a nagnaan, isu met ti pagampayagan ti nasutil panggep. Ti awanan eksperiensa, sumursurot lattan, dina masuba ti napegges nga agus ti pasamak; mas lalon no ti agus ti barukong iti agmandar, ta no dadduma saan a madiktaran ti rikna.

Ket iti maysa nga aldaw, inawis Joey lesbi ken Amparo beki nga agpasiarda sadiay probinsia ti Tarlac. Nagderetsoda iti maysa nga inland resort. Kakaykaywan ti aglawlaw, lalo pay a ngimmayed iti pannakataripato ti nagbiag nga ubbog, a nabulosan iti lames tamnay. Ti bunog ti suksukiten ni beki iti iit a dinutdotna itay iti sagad a naipasanggir iti abay ti dustpan iti sirok ti agsabsabong a narra, ngem saan nga umuneg iti abut nga aponna. Iit met laeng iti pangsukit met ni Joey lesbi ti kappi, ket kasla met makarurod daytoy, nakangato dagiti sipitna a sidadaan a mangisikkir ti karbenganna ken kalintegan. Maiyan-anud dagiti babassit a duyaw a sabong ti narra iti agus, a kas pannakaiyanud ti rikna iti umno a wagas ken maitutop a kaipapanan.

“Agsinnukatta man!” kinuna ni Joey.

“Ania ti kayatmo sahwen?”

“Siak man ti mangsukit ta kappi, ket sika ‘toy bunog. Panagkunak, sumrekdan iti abutda!”

Nagtungpal lattan ti beki.

Pagammuan, “Pak ganern!” kinuna ni beki, ket nagbinnungisngisda, ta iti panangsukitda ti kappi ken bunog agpada a simrek iti aponda nga abut. Sukitsukitenda ngem saandan a maparuar pay dagitoy iti aponda nga abut, ta sadiay a buklenda ti pagraksakan ken pannakapnek iti bukodda a lubong. Nagpinnetpet dagiti dua a nangpanaw ti ubbog, ket simrekdan iti inupaanda a kubo a pagtalinaedanda iti las-ud iti lima nga aldaw. Kabayatanna, in-inut a limnek ti init ket simmangbay ti makapaturog a pul-oy; iti tangatang, kasla naglinged iti kabus a bulan iti napuskol nga ulep.

Lima nga aldawda koma dita resort, ta taga-Camiling ti ama ni Joey lesbi, adu pay dagiti kabagianda a nasken a pasiarenda met iti ili ti Mayantoc ken Sta. Ignacia ngem saanen a pinatuloy ni Joey. Adda kubuar ti rikna ni Joey lesbi, a saan nga umno ken maiparbeng, ngem nalpasen ti amin, ta kaiyariganda iti sabong ti narra a maiyan-anud iti agus— iti agus ti riknada. Iti sabali a bangir, di met matarusan ni Joey lesbi ti bagina, wen, adda met kulding ni ragsak nga immapon iti barukongna, a sutil a mangsuksukit ti kinataona, ngem dakkel ti panagkedked ti riknana, ti kinaasinona. Iti panagdupar ti rikna ken ti nasutil a kulding ti barukongna ti nangipasuli kenkuana iti kinaulimek. Masuron iti bagina, ngem kumulding latta met ti apros ti barukongna ket nakarkaron ti pannakaipasidongna iti kinaulimek, a kaykayatna dayta a situasion tapno maibugasanna ti maitutop ken maiparbengen a suroten.

Pudno kadi, wenno nalabit a saan a pudno, a ti karirigatan a sangoen ti tao ket ti kinapudno a kadangdangadang ti bukod a bagi gapu ta irupir ti marikna ken pagragsakan, ngem iti sabali a punto ammo ti kaadduan a maisupadi iti situasion. Iti pannakaipasuli iti nagbaetan iti rikna ken kasupadi itoy ket maibilang a naalimpatok unay a ngatangata.

“Apay kadi? Apay a naulimekka? Di met kunam a lima nga aldawta iti resort?” Mariribukan met ni Perrie ket nagdamag. “Maikatlo nga aldawta pay laeng…”

“Agawidtan. Ken dinak pay laeng pagpagunian, mabalin? Kaykayatko ti naulimek. Please, maawatannak koma.”

“Diak ammo ti bagik, diak maisuro, saanak a nakapagkedked, iti amin a kayatmo, diak a maawatan ta nagbalinda met a kayatko. Diak ammo, diak a maawatan, ngem simmursurotak lattan…” ket nagsennaay ti bakla kabayatan nga agawiddan.

Ket saan a nagawidan ni Joey ti bagina. Naingatona ti timekna. “Sumardengkan kunak!”

Awan ti naaramidan ti beki no di agtungpal, pinilitna ti bagina a manglapped ti saibbekna. Inyapput iti rupana ti pink a panio. Ket iti sabali a suli ti panunotna, dina met matarusan ti napalabasda, dina maawatan ta simmursurot lattan iti pagayatan ni Joey. Nagdalliasatda a naulimek. Madamdama pay, narikna ti beki a nagsardeng ti SUV. Nagpaliiw, naulimek ni Joey. Inin-inutna nga inikkat ti panio iti rupana, ket naitambad kenkuana a dinumogan ni Joey ti manibela, ti muging daytoy ket naiparabaw iti nagkinnuros a takiagna. Naglagaw ni beki.

“J-oey… apay kadi?” Inulitna ngem saan latta a naiyangad ti rupa ti tibo. Adda nadlaw ti beki kadagiti abaga ti lesbi. Inarakop a dagus ni beki ti lesbi. Naiyangad ti rupa ti lesbi nga aglulua. Iti panagsabat dagiti matada, naginnarakopdan ken agpada nga agsasaibbek. Binulosandan ti luada.

“KERIBELSMO, Mama…!” Kinuna ni Jinky, ti maysa kadagiti tallo a bading iti parlor, idi maimatanganna ni Perrie a malmalday ken adayo ti turongen dagiti matana a naisab-it iti nakalukat a tawa, iti sikigan daytoy ket ti lababo ken ti pagsiampoan dagiti agpukis, agkulot wenno agrebond. Keribels, kuna ti beautician, a kayatna a sawen iti lingo ti kabadingan, a kabaelan, a kayangkaya, wenno ma-carry-mo iti eksakto a kaipapanan. Pinasarunoan met da Kath ken Shy, dagiti dua pay a bading. Awan pay ti parokianonada, ta mangrugi nga agsangpet dagitoy manipud iti pasado alasnuebe iti agsapa agingga iti alas-siete iti rabii. Ngem masapada nga aglukat ta agdalusda pay ken agurnos.

Umis-isem a timmakder ni Perrie, ngem madlaw a pilpilitenna ti bagina nga iwagat ti nadagsen unay a marikriknana. Manipud idi nagkuyogda ken ni Joey lesbi a nagpasiar sadiay Tarlac, daydin ti naudi a panagkitada. Saanen a kayat a kasarita ni Joey. Saanna met a kayat a sungbatan dagiti awagna iti selpon wenno dagiti teksna. Dua a bulanen iti napalabas. Pinadasna pay a pinasiar iti namitlo a beses sadiay balayda Joey, ngem ti katulongan daytoy iti nangibaga, a di kano kayaten ti Joey nga agkitada, nga agsao wenno aniaman. Nasaysayaat laengen a lipaten ni Perrie ni Joey. Nasakit ken ni Perrie dayta, ngem awan iti maaramidanna, dina mabalin nga ipilit ti bagina. Ta maawatanna, ti ayan-ayat ket pinnateg ti dua a katao, a saan ket a maymaysa laeng wenno ania la ditan a kaimudingan. Ti ayat ket eksklusibo a komunikasion ti dua a persona, nga isuda laeng iti makarikna ken makakita iti ngayed iti binuangayda a pinnateg.

Naklaat dagiti uppat a beki idi kellaat a simrek iti parlor ni Joey. Nakamisuot. Nagubsang ti panangbilinna ken ni beki a sumrek iti bassit a siled iti parlor ta nasken nga agsaritada.

Nabati dagiti tallo a madanagan unay.

“Amangan no saktanna ni Mama,” inapput ni Shy dagiti matana.

“Kaasi met ni Mama,” insennaay met ni Jinky. Idinto a ni Kath ket inawidna dagiti padana a beki ket nagiinabrasada, a manguray iti sumaruno a mapasamak. Dagiti barukongda a bumanugbog ket agur-uray lattan iti sumaruno a mapasamak. Ketdi, ikarkararagda a saan koma negatibo wenno naranggas a situasion.

Ket uray la nakigtot, dagiti tallo a bading idi nangegda ti ikkis ni Perrie. Napasarunoan pay iti ad-adu nga ikkis. Tumaray koma dagiti tallo a sumrek iti siled tapno kitaenda ti mapaspasamak ken isalakan ti imbilangda a ‘Mama’ ngem husto met a rimmuar ni Perrie.

“Agkabebikamin! Aginawakon! Masikogakon!” Siraragsak ni Perrie a nangipadamag kadagiti tallo a kaduana, a sumungbat koma dagitoy ngem kellaat met a rimmuar ni Joey nga agdardaras a nangkamang ti lababo ken dul-o a dul-o.

Naikuleng ni Perrie ken dagiti kaduana malaksid ken ni Shy a nagkuna: “Mama, ni Papa ti masikog, saan a sika!”

“Apay a kasta? Siak koma a…!” insennaay ni Perrie. Ngem sinaruno iti panagikkis dagiti uppat a beki idi kellaat a nagsalungayngay ni Joey, in-inut a nadalupopo, napaidda ken awanen ti puotna.

(ADDA TULOYNA)