Lesbi labs Beki (Maudi a paset)

Twin babies

ITI SAN MARCELINO Emergency Hospital a nagsubli ti puot ni Joey. Madmadi ti riknana. Agkakapsut. Kayatna iti mangan, ngem dina met ammo ti kayatna a kanen. No mangan lattan iti uray ania, iruarna met laeng. Simmeksek ti panunotna ti pasamak, ngem nalpasen, adtoyen ti bunga iti dina panangpanunot ti maiparbeng. Ti bunga ti kinadursok wenno kinadarasudos, no maibilang a kasta ti napalabasda a bunga iti saan a panagannad wenno panagparbeng.

No maminsan, maibilang a kinadursok ti mangibulos ti rikna iti kapanagan a saan nga ammo iti masakbayan wenno saan a panunoten ti ibunga daytoy a komplikasion.

“Maselan nga agsikog ni Joey. Adda dagiti kaso a kasta. Isu a nasken nga ituonmmo ti amin nga atensionmo kenkuana, Perrie, ta dinto ket maalisan.” Kinuna ti Obstetician-Gynaecologist, a kabarangayanda met laeng.

“Ania ti aramidenmi, doktora,” inamad ni Perrie. “Ayna, pangaasim, tulongannakami, please…!” ket iniggaman pay ti beki ti dakulap ti doktora iti panagpakaasina.

Saan met a matimtimek ni Joey, inkidemna lattan. Binay-annan dagiti dua nga agsarita.

“Wen, tulongankayo. Dikay madanagan, normal laeng dayta…! Ken saan nga agbayag…”

“Apay a kasdiay, doktora?” Nagsennaay pay ti beki.

“Ania ti kayamo a sawen?”

“Siak a koma ti nagsikog, ta siak ti babai…!”

Nanglangit ti doktora nga umis-isem, a kasla agtiltiliw iti umno a balikas nga isungbatna iti ngatangata ni Perrie. Nagaw-at ti mugingna ti punto a kasapulan a sumakay iti situasion a di ket sumuba iti agos a sigurado a mangipaay iti narikrikut nga argumento wenno pannakaipasidong iti awan gibusna a diskusion.

“Pudno ta kunam, sika ti babai, ngem ni Joey ti addaan matris, dayta ti gapuna a nagsikog, saan a sika…” Umis-isem ti doktora.

Ni Joey, nagsennaay iti nangngegna. Nagbiddut? Biddut. Wen, maysa a biddut ti napasamak. Kagurana ti bagina. Kadurmenna, ngem adtoyen a nalpas ti amin, a nasken a sangnguenda ti bunga ti kinalupoyda. Kas kuna ni Mamana idi agsapat’ kalman, saan a pakaibabainan ti nakailaw-ananda, no di ket maysa a kinapudno. Ti nasken ken maiparbeng ket sangnguenda, takderan ken ikalintegan ti inaramidda. Ta dagiti laeng awan iti manaknakemna iti mangtallikod ti nadayaw a responsibilidad. Isuda a dua, addaan nakem, madaydayaw ken addaan mararaem a pamilia. Ti panangtallikod ti nadayaw a responsibilidad ket panangirurumen ti bukod a bagi ken pamilia.

Inutob ni Joey ti marikriknana kadagiti masukansukat a nakarelasionna iti Manila. Nupay adu ti bilang dagitoy, saanna a narikna ti pannakapnek. Adda kurang a tuntuntonen ti kaunegan a paset ti barukongna. Ti tao, agingga saanna a marikna ti pannakapnek dinto met sumardeng nga agabentura wenno agsukisok.

No koma, ta nalappedanna ti bagina, naisurona ti maiparbeng, naliklikan koma ti pasamak a saan laeng a mangipapaay iti agdama a dakkel a ngatangata no dipay ket dakkel unay a parikut, a parikutna, a parikutda a dua.

Ania itan ti aramidenna?

Idi agsapat’ kalman, nga agduldul-o ni Joey, dina nailimed kadagiti dadakkelna. Nagpalutpot dagiti dadakkelna, no adda napasamakdan ken Perrie. Gapu ta agkakapsut ken maul-ulaw ni Joey dina napanunot iti aglibak ken saan met nairuam nga aglibak.

“Maaddaaankamin iti apo! Tenkio, anak, ta dinakam pinaay ken Papam!” Ngem agkudkudkod ti tuktok ti ama, a kasla naiyaw-awan. “Apay, kadi Papa?”

“Dua nga alanganin…?”

“Ayna, Papa, saan koma a ti kinataoda ti panghusgaan kadakuada no di ket iti kinaasinoda!”

Ket pagammuan, maragsakan met ti ama nga immarakop ken ni Joey, ket kinunana: “Kayatko ni Perrie a kasimpungalam, anak, agkabagaykayo! Iti agnanayon, saan laeng a kanayon nga inkam imbaga ti pagayatmi kenka no di ket imparikna. Tenkyu ta impariknam met ti panagayatmo kadakami!”

NATULAG TI kallaysa dagiti dua. Ngem sakbay a makapagkallaysada, nasken a sumangoda pay nga umuna iti seminar iti simbaan, ti precana, ta dayta ti rekititos iti panagala iti lisensia dagiti agkasar iti Relihion Katoliko. Ti precana, ket panangdengngeg ti laygo wenno lay leader ti rikna, pakinakem, ken arapaap dagiti agkallaysa. Mabagbagaanda met kadagiti ideal nga aramidenda, tapno agbanag a naurnos ken naannayas ti buklenda a pamilia.

Iti rigatna, saan a makaikeddeng iti umno ti laygo idi nautobna a bakla ken tomboy dagiti mangal-ala iti lisensia tapno makapagkallaysada. Isu a nagpakada tapno ayabanna ti kabarbaro la unay a nadesignaran nga assistant parish priest ta isu iti agikeddeng iti umno.

“Kunakto pay a dakayo!” Naggarakgak ni Father Ramon Salisburo, “Iti kinaatiddog ti prosesion, iti simbaan met laeng ti pagtungpalan!” Agmalmalanga ni Joey, ket pasaray mangitudo iti padi. “Wen, siak, ti kapurokanyo!” Naggagarakgak manen ti padi. “Nabiitak pay a naordinan. Ditoyak pay biit parokia ni San Marcelino kabayatan iti panangurayko iti ipapanko sadiay Roma a panagadal manen.”

Umis-isem ni Joey nga agngilngilangil, ken nagmano iti padi. Timmulad ni Amparo.

“Siak iti mangkasar kadakayo. Ngem, nasken a surotentayo ti umno tapno awan iti intay pakabasolan iti simbaan, nangruna iti Dios.”

“Ania ti kayatmo a sawen, father?” Dinamag ti lesbi.

“Ti reglamento iti simbaan ket masurot, sika Joey iti agisuot iti trahe de boda.”

Nagreklamo dagiti dua ta agpadadan a nakapagpadait iti isuotda. Ngem sibubukel met ti pangngeddeng ti padi, saan a mabalin a ni Amparo iti ag-trahe de boda ken ni Joey ti agbarong.

Inkeddeng dagiti dua nga alanganin nga itantan pay laeng ti kallaysada, gapu ta agtukiad ti riknada iti rekititos ti simbaan.

Ket binagbagaan dagiti dadakkelda, dagiti kakabagianda ken gagayyem.

Saan met a nagsardeng a nammagbaga ti padi. “No malpas ti seremonia iti simbaan, uray no agbadokayo met laeng iti kayatyo! Saan a biangan ti simbaan daytan ta nalpasen ti seremonia ti matrimonial ti kallaysa. Umayakto met makikaan!” Ket naggarakgak pay ti ubing a padi.

Ket nagkallaysa dagiti dua. Nagnaedda iti balayda da Joey. Kalpasan ti sumagmano nga aldaw, naynay ti panagulaw ti lesbi, ken saan unay a makakaan.

“Tungpalem amin a kayatna a kanen!” Balakad ti OB-Gynae.

“Kayatko ti pinakbet…” inyasug ni lesbi.

Dagus a nagpagatang ni beki kadagiti ingridientes. Ngem nakamisuot ni lesbi.

“Apay? Siak ti mangluto! Sagpawak ti bagnet,” palawag ti beki.

“Dagita met! ‘Tay singin a tarong, singin a paria, singin nga okra ken singin a kamatis a! Uray awan ti sagpawnan ta awan met ti singin a baboy!”

Ket uray la agkamkammaulaw nga agbirbirok ti beki kadagiti ingridientes iti tiendaan, ngem awan iti masarakanna. Sinursorna dagiti kanatengan ti barangayda ken kabangibang a barangay, nga isu iti nakasarakanna kadagiti inggridientes a singin.

“Ilutokon ngarud, agurayka biit, sweet…!” Inlambing ti beki.

“Saan a sika iti mangiluto!”

“Ha? Asino ngarud?”

“Mangbirokka iti singin a mangiluto.”

“Ay, apoka met nga aginaw…!”

“Tay babai ken lalaki a singin ti kayatko…!”

Naimbag laengen ta adda kakabsat ni Shy a singin a babai ken lalaki ken adda iti maika-grade six iti elementaria iti eskuelaan ti barangayda. Isuda iti sinuroan ni Perrie nga agluto. Ket indasardan ti linuto.

“Manganka ngaruden, sweet…” inyayug pay ni beki. “Ay, Apo, ti misterkon, aya, nagrighat ketdin nga agsikhog! Komha, siak laengen!” Kunana nga umis-isem.

“Ania a mangan? Saan a siak, no di ket isuda met laeng a nagluto! Mabsogak no mabsogda metten!”

“Nagrigatka metten nga aginaw…!”

“Kayatmo ngarud a maalisanak?”

Ket awan ti naaramidan ti beki. Inkunsultana manen iti doktora.

Impasidong ti doktora ti lesbi iti ultra sound.

“Congratulation! Masiguradoak a singin ti sikogmo, Joey!”

Maragsakan da beki ken lesbi.

Iti maysa a malem, immallatiw da Bert ken Johnny.

“Lallaki dagiti singinyo ti kunak!” kuna ni Bert.

“Babbai met ti kunak!” kuna met ni Johnny.

Ket nagpada dagiti dua nga inkalintegan ti pagtaktakderanda a rason.

Ket dimteng ti panaganak ni Joey. Singin, babai ken lalaki.

Kuna manen Bert: “Amangan no immala met kadakayo? Beki ken lesbi! No ania ti puon, isu ti bunga!”

Kuna ni Joey iti naalumamay: “Ania man ti katataoda, sidadaankami a mangapseptar ken mangipateg kadakuada, ta isuda ti bunga ti pinnategmi. Ti anak ket anak a nasken nga ipateg.”

“Saan koma a ti kinataomi ti mahusgaan, no di ket ti kinaasinomi,” inyisem met ni beki.

Naggarakgak ni Johnny ket kinunana. “Hustokayo, aniaman ti katataoda, awatentayo. Ta ne, nagadun ti tao iti lubong, ngem nagadu met iti saan nga agpakatao!”

Ket nagkakatawada.

(GIBUSNA)