LGU Cabugao, puntiriana agkampeon manen iti Siglat Awards 2013

CABUGAO, Ilocos Sur – Dakkel ti namnama dagiti agtuturay ditoy a maiyalat manen daytoy nga ili ti kampeonato iti Search for Siglat Awards 2013 a maiyawat bayat ti selebrasion ti Kannawidan Ylocos a maangay inton Enero 29-Pebrero 3, 2014.

Naammuan ti Tawid News manipud iti website ti ili ti Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. a 36 amin dagiti entries daytoy nga ili iti Search for Siglat Awards 2013.

Idi Enero 14, binisita ti Siglat Evaluation Team ti Siglat Search 2013 daytoy nga ili tapno isayangkatda ti on-site validationĀ  kadagiti entries dagiti nadumaduma a barangay a naisalip para iti Siglat Awards 2013.

Dua aldaw nga inamiris ti bunggoy dagiti entries dagiti 13 a barangay daytoy nga ili a nagpatingga idi Enero 15.

Kadagiti naisalip, ti Barangay Pug-os ti kaadduan ti entries nga agdagup iti 11, sumaruno ti Brgy. Bonifacio (10), Brgy. Dardarat (5), Brgy Lipit (1), Brgy. Carusipan (1), Brgy. Cacadiran (1), Brgy. Aragan (1), Brgy. Turod Patac (1), Brgy. Salomague (1), Brgy. Nagsantaan (1), Brgy. Sagayaden (1), Brgy. Bungro (1), ken Brgy. Namruangan (1).

Idi napan a tawen, inyalat ti Barangay Pug-os ti umuna a gunggona kas Most Healthy Barangay; Best Performing Barangay; Outstanding 4-H Club; ken Outstanding Lupong Tagapamayapa, idinto a 1st runner-up iti Outstanding Punong Barangay, Outstanding Sangguniang Barangay, Best in Organic Program Implementation, ken Best in Organic Program Implementation; ken Best in Tourism PromotionĀ  (2nd runner-up), Outstanding Barangay Secretary (2nd runner-up) ken Maintenance Award.

Iti dayta met la a tawen, inyawid ti Barangay Bonifacio tiĀ  umuna a gunggona kas Best Implementer in Solid Waste Management, Best in Nutrition program Implementation, Best in BIG, Outstanding BNS, Best in PWD Program Implementation, Best Barangay Herbary (1st runner-up), Best in Elderly Program Implementation (1st runner-up), ken Best in Sports and Program Implementation (2nd runner-up).

Nagkampeon met ti Barangay Dardarat kas Best in Coastal Management and Protection, Best in Fish Production and Aqua Culture Development (Small Scale), ken Best Innovative Practice, idinto a 2nd runner-up iti Cleanest and Greenest Barangay.#