LGU gumatang dakdakkel a motor ti bangka

CAOAYAN, Ilocos Su r – Gumatang ti lokal a gobierno iti dakdakkel a motor a maaramat  ti kapolisan iti panangbantayda iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Kinuna ni COP Edmar Quiton a nupay adda dati a motorboat nga ar-aramaten ti kapolisan ditoy, bassit ti makinana ket saan a makakamat no adda dagiti agiwayat iti illegal a panagkalap iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Kinuna ni Quiton a kangrunaan a gapu  a kasapulan a gumatang ti lokal a gobierno  iti dakdakkel a makina a maikabit iti motorboat tapno malapdan dagiti mangngalap  nga agiwayat iti illegal fishing iti ili a Caoayan.

Kinuna ti hepe a maaramat pay daytoy a pagrescue kadagiti mangngalap no adda dagiti maiwawa iti kabaybayan.

Agtultuloy ti nainget a panagsiput ti kapolisan ditoy kadagiti agisaysayangkat iti illegal a panagkalap kas  iti panagbongbong.#