LGU ti Caoayan, gimmatang iti speed boat

CAOAYAN, Ilocos Sur – Gimmatang ti lokal a gobierno iti speed boat nga aramaten dagiti polis ditoy a pangmonitor iti panagkalap ditoy nga ili.

Naammuan ken ni Hepe ti Police ditoy PSI Edmar Quiton a naipaiman kadakuada ti maysa nga speed boat a ginatang ti lokal a gobierno nga idadauluan ni Mayor Germie S. Goulart, kas paset ti programana a mapugipog ti illegal a panagkalap iti kabaybayan ti Caoayan.

Segun ken ni Quiton, 40 horsepower ti makina ti speed boat ket namnamaenna a kabaelan daytoy a kamaten dagiti bangka dagiti mangngalap nga agiwayat iti panagbungbong iti kabaybayan.

Iti kallabes, problema ti kapolisan ditoy nga ili ti panagbungbong agsipud awananda iti motor a makabael a kumamat kadagiti agisaysayangkat iti illegal a panagkalap iti kabaybayan ti Caoayan a mapapati nga aggapu kadagiti kabangibang nga ili.#