LGU ti Caoayan, immutang iti bangko para kamposanto

CAOAYAN, Ilocos Sur – Immutang ti gobierno munisipal ditoy iti bangko para iti proyektona a pannakaipasdek iti sabali a kamposanto.

Kinuna ni Mayor Germelina Singson-Goulart nga immutang ti lokal a gobierno ti Caoayan iti P20 million para iti pannakabangon ti Caoayan public cemetery.

“Saan a bale nga immutangtayo agsipud ta adda return of investment (ROI) daytoy a proyekto,” kinuna ni Goulart.

Segun iti mayora, adda dua a paset ti sementerio: maysa ti apartment-type a mailako iti nalaklaka para kadagiti residente ditoy a saan unay a nasayaat ti panagbiagda ken ti garden-type para kadagiti adda kabaelanna iti biag.

Nupay awan ti ganansiaenna iti apartment-type, ti garden-type ti manamnama a pangalaan ti gobierno munisipal iti ROI.

Gimmatang ti LGU ditoy iti daga para iti baro a kamposanto iti lauden ti dati a kamposanto.#