Libre a proyekto ti pabalay, dandanin makumpleto

CANDON CITY – Dandanin makumpleto a mabangon dagiti pagtaengan para kadagiti marigrigat ditoy a siudad, segun iti kura paroko ditoy.

Impakaammo ni Msgr. Vicente Avila kalpasan ti misa iti San Juan de Sahagun Parish Church a nalpasen a nabangon ti 23 a balay ket naiteden kadagiti benepisario a marigrigat a residente ditoy siudad.

“Pito laengen ket makompletonton ti libre a pabalay,” kinuna ni Avila.

Kas sagudayen iti katulagan, mabangon ti 30 a balay iti lote a kukua ti Nueva Segovia babaen ti panagtitinnulong ti gobierno ti Candon City, ti Gawad Kalinga, ken ti Japan Tobacco International.

Ti JTI ti nangpundo iti libre a pabalay a maipaay kadagiti marigrigat a residente ditoy siudad.#